Załącznik do Uchwały NR XVI/112/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 26 listopada 2003 roku

Sprawozdanie z prac Komisji Inwetaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego. Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego została powołana na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w związku § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania. Przedmiotowe mienie nabywane jest na podstawie art. 60 i art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) W skład Komisji Inwentaryzacyjnej zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia wchodzi dwóch przedstawicieli wojewody, z których jeden jest przewodniczącym komisji i dwóch przedstawicieli zarządu powiatu. Wojewoda Kujawsko -Pomorski Zarządzeniem Nr 74/99 z dnia 15 kwietnia 1999 roku wyznaczył i upoważnił swoich przedstawicieli do prac w Komisji Inwentaryzacyjnej w powiecie inowrocławskim, są to osoby: Pani Danuta Kruczyńska - starszy inspektor w Biurze Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego, jako przewodnicząca Komisji, Pani Arleta Miłuch - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej, jako członek Komisji. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu Uchwałą Nr 14/99 z dnia 28 kwietnia 1999 roku wyznaczył i upoważnił swoich przedstawicieli do prac w Komisji Inwentaryzacyjnej w powiecie inowrocławskim, są to osoby: Pan Zdzisław Bałabański - naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa, jako członek Komisji, Pani Małgorzata Rojanek - inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, jako członek Komisji. Zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 1999 roku do Powiatu Inowrocławskiego obligatoryjnie podlegało przekazaniu 41 jednostek, są to: Domy Pomocy Społecznej oraz Gospodarstwa Pomocnicze 1. Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 2. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie oraz Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Kawęczynie 3. Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej 4. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku 5. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie oraz Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Ostrowie 6. Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku 7. Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu oraz Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Parchaniu 8. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie oraz Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Warzynie Domy Dziecka 9. Dom Dziecka w Inowrocławiu 10. Dom Dziecka w Orłowie 11. Dom Dziecka w Jaksicach 12. Dom Dziecka w Gniewkowie Zespół Opieki Zdrowotnej 13. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu 1 - Szpital w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97 2 - Pomoc Doraźna w Inowrocławiu, ul. Toruńska 32 3 - Przychodnia Specjalistyczna z Poradnią Medycyny Pracy w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 33-35 4 - Poradnie: Chorób Płuc, Reumatologiczne, Neurologii Dziecięcej i Antynikotynową w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 24 5 - Poradnia Chirurgiczna z Pracownią RTG w Inowrocławiu, ul.Okrężna 79 Szkoły ponadpodstawowe 14. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (szkoła, internat) 15. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu 16. III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu 17. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu 18. Zespół Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu) 19. Zespół Szkół Specjalnych w Inowrocławiu 20. Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu (szkoła, internat) (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu oraz Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu) 21. Zespół Szkół Samochodowych w Inowrocławiu 22. Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr4 w Inowrocławiu) 23. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu) 24. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu (obecnie Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu) 25. Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu) 26. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Inowrocławiu 27. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gniewkowie 28. Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy) 29. Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy 30. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu Kujawskim (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu Kujawskim) 31. Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach) Warsztaty Szkolne 32. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu 33. Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych Warsztaty Szkolne w Inowrocławiu 34. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy poz. 32 - 34 (obecnie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu) Inne 35. Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu 36. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu 37. Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu 38. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 39. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie 40. Urząd Rejonowy w Inowrocławiu - siedziba Starostwa 41. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu oraz 144 drogi kategorii powiatowej. Inwentaryzację mienia (ruchomego, nieruchomego, środków niematerialnych, prawnych i pieniężnych oraz innych, tj. zbiory biblioteczne, zapasy magazynowe), zgodnie z § 6 cytowanego rozporządzenia, przeprowadza powołana Komisja Inwentaryzacyjna sporządzając protokół zdawczo-odbiorczy podpisywany przez kierownika jednostki, której mienie nabywa powiat - z jednej strony i przez dwóch przedstawicieli zarządu powiatu z drugiej strony. Przekazanie mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Nabycie mienia stwierdza wojewoda w drodze decyzji deklaratoryjnej (z mocy prawa) lub fakultatywnej (na wniosek Zarządu Powiatu). Po przekazaniu mienia do powiatu Komisja sporządza spis inwentaryzacyjny mienia, kompletuje i archiwizuje dokumentację oraz sporządza wniosek do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu o ujawnienie Powiatu Inowrocławskiego jako właściciela w księgach wieczystych prowadzonych dla przejętych nieruchomości, a także zakłada Rejestr Mienia Powiatu Inowrocławskiego dla każdej przekazanej jednostki. Od dnia powstania do 24 października 2003 roku Komisja Inwentaryzacyjna przygotowała i przekazała do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 38 protokołów zdawczo-odbiorczych wraz z całą niezbędną dokumentacją dla 30 jednostek, w tym 1 protokół dla drogi kategorii powiatowej. Wojewoda wydał 36 decyzji, na 1 decyzję Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wniósł skargę (III LO w Inowrocławiu). Niektóre jednostki były przejmowane w etapach oraz na podstawie różnych przepisów prawnych (z art. 60 - z mocy prawa, z art. 64 - na wniosek Zarządu Powiatu ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), dlatego mają po kilka protokołów zdawczo-odbiorczych i po kilka decyzji. Do dnia 24 października 2003 roku dla 26-ciu jednostek, ostateczną decyzją Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nabycie z mocy prawa - z dniem 1 stycznia 1999 roku - mienia Skarbu Państwa przez Powiat Inowrocławski oraz przekazał na rzecz Powiatu Inowrocławskiego mienie służące do wykonywania zadań powiatu, są to następujące jednostki: 22 jednostki przejęte w całości: Domy Pomocy Społecznej oraz Gospodarstwa Pomocnicze 1. Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 2. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie oraz Gospodarstwo Pomocnicze 3. Dom Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej 4. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku 5. Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku 6. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie oraz Gospodarstwo Pomocnicze Domy Dziecka 7. Dom Dziecka w Inowrocławiu 8. Dom Dziecka w Orłowie 9. Dom Dziecka w Gniewkowie Szkoły ponadpodstawowe 10. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu 11. Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu (szkoła, internat) (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu oraz Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu) 12. Zespół Szkół Samochodowych w Inowrocławiu 13. Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu) 14. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Inowrocławiu 15. Zespół Szkół Zawodowych w Kruszwicy (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy) Warsztaty Szkolne - (tylko wyposażenie) 16. Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu 17. Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych Warsztaty Szkolne w Inowrocławiu 18. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy poz. 16 - 18 (obecnie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu) Inne 19. Bursa Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu 20. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Inowrocławiu 21. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 22. Urząd Rejonowy w Inowrocławiu - siedziba Starostwa 4 jednostki zostały przejęte w części : Zespół Opieki Zdrowotnej 1. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu - Szpital w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97 - Pomoc Doraźna w Inowrocławiu, ul. Toruńska 32 - Przychodnia Specjalistyczna z Poradnią Medycyny Pracy w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 33-35 - Poradnie Chorób Płuc, Reumatologiczne, Neurologii Dziecięcej i Antynikotynową w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 24 Szkoły ponadpodstawowe 2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu Kujawskim (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu Kujawskim ) 3. Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach (tylko wyposażenie oraz grunt rolny) (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach) 4. Szkoła Zawodowa w Gniewkowie (tylko wyposażenie oraz grunt zabudowany) Dla 2 jednostek Wojewoda wydał decyzje, lecz nie są one ostateczne Domy Pomocy Społecznej oraz Gospodarstwa Pomocnicze 1. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie (1 etap - z inwestycją w budowie) Dnia 28 sierpnia 2002 roku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został przekazany protokół zdawczo-odbiorczy przekazania do Powiatu Inowrocławskiego mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu ww. Domu oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy tym Domu. Dnia 30 września 2003 roku Wojewoda wydał decyzję przekazując do Powiatu, z mocy prawa, mienie nieruchome oraz ruchome, w tym inwestycję w budowie. Szkoły ponadpodstawowe 2. III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu Dnia 31 października 2002 roku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został przekazany protokół zdawczo-odbiorczy przekazania do Powiatu Inowrocławskiego całego mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu ww. szkoły. Dnia 13 marca 2003 roku Wojewoda wydał decyzję przekazując do powiatu, z mocy prawa, mienie ruchome oraz odmawiając przekazania, z mocy prawa, mienia nieruchomego. Dnia 01 kwietnia 2003 roku Zarząd Powiatu w Inowrocławiu odwołał się od tej decyzji. Decyzją z dnia 22 września 2003 roku Minister Skarbu Państwa utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Na decyzję Ministra Skarbu Państwa Zarząd Powiatu w Inowrocławiu 24 października 2003 roku złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dla 2 jednostek oraz 1 drogi kategorii powiatowej Wojewoda jest w trakcie przygotowania decyzji. Domy Pomocy Społecznej oraz Gospodarstwa Pomocnicze 1. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie (2 etap - grunt rolny) 2. Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu (1 etap - grunt zabudowany oraz wyposażenie) W dniach 29 września oraz 24 października 2003 roku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostały przekazane protokoły zdawczo-odbiorcze dotyczące przekazania do Powiatu Inowrocławskiego mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu ww. Domów oraz Gospodarstw Pomocniczych przy tych Domach. Drogi kategorii powiatowej 1. Numer 2522C Ściborze-Mierogoniewice Dnia 20 października 2003 roku do Wojewody został przekazany protokół zdawczo-odbiorczy przekazania do Powiatu Inowrocławskiego mienia Skarbu Państwa stanowiącego drogę kategorii powiatowej, która z całości przebiega na terenie gminy Rojewo. Pozostało do przejęcia 18 jednostek, które są w toku opracowania. 12 jednostek w całości: Domy Dziecka 1. Dom Dziecka w Jaksicach Szkoły ponadpodstawowe 2. Zespół Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu (obecnie Zespół Szkół Ponadginazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu) 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu 4. Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy 5. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu (obecnie Zespół Szkół Ponadginazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu) 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu (obecnie Zespół Szkół w Inowrocławiu) 7. Zespół Szkół Specjalnych w Inowrocławiu 8. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (szkoła, internat) 9. Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu (obecnie Zespół Szkół Ponadginazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu) Inne 10. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, z/s w Latkowie (Latkowo, Gniewkowo, Kruszwica) 11. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 12. Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu 6 jednostek w części, gdyż w częściach zostały już wydane decyzje wojewody. Domy Pomocy Społecznej oraz Gospodarstwa Pomocnicze 1. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie oraz Gospodarstwo Pomocnicze (grunt rolny) 2. Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu oraz Gospodarstwo Pomocnicze (grunt rolny) Zespół Opieki Zdrowotnej 3. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu (Poradnia Chirurgiczna z Pracownią RTG w Inowrocławiu, ul. Okrężna 79 - udział w nieruchomości zabudowanej oraz zobowiązania PSZOZ-u wg bilansu na dzień 31.12 1998 roku) Szkoły ponadpodstawowe 4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu Kujawskim (grunt rolny) (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu Kujawskim) 5. Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach (szkoła / internat grunt zabudowany) (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach) 6. Szkoła Zawodowa w Gniewkowie (grunt rolny, część boiska szkolnego) W przypadku 12-tu jednostek Komisja musiała w całości lub w części wstrzymać prace związane z przygotowaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania mienia, albowiem nieruchomości zajmowane przez te jednostki miały nieuregulowany stan prawny. Obecnie toczą się postępowania w celu usunięcia wszystkich przeszkód uniemożliwiających przygotowanie przez Komisję protokołów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania. Są to jednostki: 1. Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu - Gospodarstwo Pomocnicze Toczy się postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości. Należy ustalić właściciela jako Skarb Państwa w drodze zasiedzenia. 2. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie - Gospodarstwo Pomocnicze Toczy się postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości. Dnia 8 września 2003 roku do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu został złożony wniosek o założenie księgi wieczystej na rzecz Skarbu Państwa dla nieruchomości rolnej położonej w Tarnówku gmina Kruszwica. 3. Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu (ul. Okrężna 79) Postępowanie dotyczy uchylenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stwierdzającej nabycie przez Gminę Miasto Inowrocław mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Powiat domaga się tytułu własności do części nieruchomości, która była w użytkowaniu przez PSZOZ w Inowrocławiu - Poradnię Chirurgiczną z Pracownią RTG. Pomiędzy PSZOZ-em a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim trwają uzgodnienia odnośnie ustalenia ostatecznej kwoty zobowiązań PSZOZ -u, wg bilansu na dzień 31.12.1998 roku, które przejmuje Powiat. 4. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Inowrocławiu (obecnie Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu) Toczy się rozprawa sądowa w sprawie zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości, której właścicielem, według wpisów w księgach wieczystych, są osoby narodowości niemieckiej. Skarb Państwa musi być hipotecznym właścicielem nieruchomości przejmowanych przez Powiat. 5. I-go Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu Prowadzone jest postępowanie o wykreślenie ograniczenia ujawnionego w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zajmowanej przez szkołę. 6. Zespół Szkół Specjalnych w Inowrocławiu (ul. Poznańska 43-45) Przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich toczy się postępowanie o zwrot nieruchomości zajmowanej przez szkołę na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych. 7. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu Kujawskim (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu Kujawskim) Trwa postępowanie w sprawie regulacji stanu prawnego gruntu rolnego użytkowanego przez ww. szkołę. Hipotecznym właścicielem gruntu jest Skarb Państwa - Polskie Koleje Państwowe. Należy wykreślić zapis PKP. 8. Zespół Szkół Rolniczych w Kobylnikach (szkoła/interenat oraz grunt zabudowany) (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach) Budynki oraz budowle położone są na nieruchomości, która podlega ochronie konserwatora zabytków. Toczy się postępowanie, w celu fizycznego wydzielenia części nieruchomości zajmowanej przez szkołę. Konserwator do dnia dzisiejszego nie wyraża zgody na fizyczny podział terenu. Jednakże takie stanowisko nie jest korzystne dla powiatu. Dlatego też staramy się dostarczyć argumentów dla Konserwatora, aby wyraził zgodę na przedmiotowy podział nieruchomości. Gdyby nie można było dokonać wydzielenia części nieruchomości zajmowanej przez szkołę należy ustalić udział w całej nieruchomości. Wymaga to negocjacji z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Spółką "KOM-ROL" w Kobylnikach. Dotyczy to budynków szkolnych, boiska szkolnego oraz drogi dojazdowej i placu apelowego, a także innych budynków i budowli nie ujętych przez szkołę w bilansie z dnia 31 grudnia 1998 roku, a faktycznie zajmowanych przez szkołę. Dla jednostek: 9. Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu, 10. Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu, (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu) 11. Muzeum w Inowrocławiu oraz 12. Szkoły Zawodowej w Gniewkowie toczą się postępowania w sprawie odkomunalizowania części nieruchomości zajmowanych przez te jednostki. Niezależnie od jednostek przedstawionych powyżej, których mienie podlega przekazaniu do Powiatu Inowrocławskiego ustalonego przez Zarząd Powiatu, Komisja Inwentaryzacyjna rozpoczęła prace związane z przekazaniem dróg kategorii powiatowej na rzecz Powiatu Inowrocławskiego. Komisja jest w stałym kontakcie z Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie. Według wykazu dróg stanowiącego załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 15 stycznia 1999 roku sporządzonego pomiędzy pełnomocnikiem ds. przekształceń jako przekazującym a Zarządem Powiatu w Inowrocławiu jako przejmującym oraz Uchwały Nr 26/175/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania drogom kategorii dróg powiatowych nowych numerów, wszystkich dróg kategorii powiatowej jest 147 o łącznej długości 553,426 km. W tym 44 drogi w miastach o łącznej długości 46,626 km, oraz 103 drogi na terenach wiejskich o łącznej długości 496,80 km. Wypracowanie odpowiedniej procedury sporządzania i przedkładania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokumentacji stanowiącej niezbędny załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego przekazywania do Powiatu Inowrocławskiego dróg kategorii powiatowej, wymagało bardzo dużo czasu. Ustalenia trwały pomiędzy Komisją, Wydziałem Rozwoju Regionalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydziałem Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie. Termin przekazania dróg kategorii powiatowej do mienia Powiatu wydłuża się, gdyż przed przekazaniem do mienia Powiatu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz drogi kategorii powiatowej, wymagana jest regulacja stanu prawnego. W każdym przypadku zachodzi konieczność założenia na rzecz Skarbu Państwa nowych ksiąg wieczystych przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, oddzielnie dla każdego numeru drogi. Procedura ta, z uwagi na obszerność zagadnienia, prowadzona jest w etapach i trwa kilka miesięcy. W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu toczy się 48 spraw, które dotyczą 34 dróg w gminach: Złotniki Kujawskie (14), Gniewkowo (15) i Rojewo (5). W przypadku 20 spraw, dotyczących 6 dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, Starosta Inowrocławski wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu o założenie ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu Państwa dla każdej działki, która stanowi drogę kategorii powiatowej. Obecnie dla 47 dróg, w tym dla 44 dróg w gminach (Złotniki Kujawskie - 14, Rojewo -5 Dąbrowa Biskupia - 10, Gniewkowo - 15), oraz dla 3 dróg w mieście Inowrocław - ulice: Orłowska, Batkowska i Marcinkowskiego), Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie przygotowuje dokumentację do protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego przekazania do Powiatu Inowrocławskiego mienia Skarbu Państwa stanowiącego drogi kategorii powiatowej. Ponadto stwierdzono, że część dróg kategorii powiatowej została wcześniej skomunalizowana łącznie z drogami kategorii gminnej przez Gminy Inowrocław, Janikowo oraz Złotniki Kujawskie. W tych przypadkach przeprowadzany jest podział działki, celem odkomunalizowania tej części działki, która stanowi drogę kategorii powiatowej. Aktualnie toczą się postępowania odnośnie 3 dróg - w gminie Janikowo - 1, w gminie Złotniki Kujawskie - 1 oraz w gminie Inowrocław - 1. Komisja przygotowała i przekazała do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania do Powiatu Inowrocławskiego drogi kategorii powiatowej numer 2522C Ściborze-Mierogoniewice (gmina Rojewo), o długości 4,193 km. Komisja wyjaśnia, że dla poszczególnych jednostek (niezależnie czy są one przekazywane w całości, czy w części) oraz dla dróg kategorii powiatowej Komisja przygotowuje w trzech egzemplarzach dokumenty, które stanowią niezbędne załączniki do protokołów zdawczo-odbiorczych. Dokumenty, o których mowa wyżej, podlegają każdorazowo obszernej i szczegółowej weryfikacji. Konieczność ta wynika z faktu, że przekazywaniu podlega nie tylko nieruchomość, ale całe mienie jednostki, w tym również ruchomości, przedmioty nietrwałe, środki niematerialne, prawne i pieniężne oraz inne, tj. zbiory biblioteczne, zapasy magazynowe. Dotychczas akta złożone przez każdą jednostkę nie zawierają wszystkich niezbędnych dokumentów lub są one błędne, co wymaga korekt, wyjaśnień. Również stan prawny nieruchomości podlegających przekazaniu wymaga regulacji. To utrudnia, a tym samym wydłuża całą procedurę. Dodatkowo Komisja jest angażowana do składania wyjaśnień w sprawach mienia Skarbu Państwa, które stanowi przedmiot przekazania do Powiatu. Np. - uczestniczenie w rozwiązywaniu problemu dalszego finansowania rozpoczętej inwestycji w Ostrowie pod nazwą "Budowa nowego budynku DPS". - ustalenie zarządcy obiektu inżynierskiego tzw. "kładka pakoska" - ostatnio pismo z Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, - ustalenie prawidłowej nazwy miejscowości (Ostrowo, Kościelec), - uzupełnienie dokumentacji w sprawie zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości będącej w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, położonej w Parchaniu gmina Dąbrowa Biskupia. Powyższe zabiera czas potrzebny na ustawowe prace Komisji. Przekazywana do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokumentacja nadal nie budzi zastrzeżeń, jednakże przygotowanie jej wymaga czasu, tym bardziej, że członkowie Komisji pracują w różnych miejscowościach i Wydziałach. Komisja Inwentaryzacyjna, przygotowuje dokumentacje dla największej ilości jednostek organizacyjnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Podsumowując, do dnia 24 października 2003 roku: - Komisja przygotowała 38 protokołów zdawczo-odbiorczych dla 29 jednostek, oraz dla 1 drogi kategorii powiatowej. - Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał 36 decyzji, w tym 34 decyzje są już ostateczne. - Dwie decyzje nie są ostateczne (DPS w Ostrowie i III LO w Inowrocławiu). - Na jedną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Zarząd Powiatu w Inowrocławiu złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (III LO w Inowrocławiu). - Do trzech protokołów Wojewoda Kujawsko-Pomorski przygotowuje decyzje (DPS w Ostrowie i w Parchaniu oraz droga numer 2522C Ściborze-Mierogoniewice). Termin zakończenia pracy naszej Komisji Inwentaryzacyjnej, związanej z przekazaniem do Powiatu Inowrocławskiego pozostałego mienia Skarbu Państwa wykazanego w wykazie jednostek oraz mienia stanowiącego drogi kategorii powiatowej, jest uzależniony od efektywnej i sprawnej współpracy wielu ludzi reprezentujących dane jednostki, urzędy oraz sądy. Inowrocław, 24 października 2003 roku. Sporządził: 1. Jan Madziarski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 2. Danuta Kruczyńska - Starszy inspektor w Biurze Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorkiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej) 3. Zdzisław Bałabański - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa (członek Komisji Inwentaryzacyjnej) 4. Małgorzata Rojanek - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (członek Komisji Inwentaryzacyjnej)