BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519635

Data: 29 listopada 2002r.
Nr uchwały: II/10/2002
Dotyczy: stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
Uchwała Nr II/10/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2002 r.


w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 98, poz. 1060, Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971, Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113 , poz. 984, Nr 127, poz. 1089 ), w związku z uchwałą Nr 1/4/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Brejzy.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W miejsce radnego Ryszarda Brejzy w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 8 "Porozumienie Samorządowe" wstępuje radna Regina Maria Czerwińska kandydatka z Okręgu Wyborczego Nr 2, listy Nr 8 - "Porozumienie Samorządowe", pozycja 5, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

§2


Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwińska


UZASADNIENIE


Wywołanie uchwały stanowi konsekwencję stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Brejzy uchwałą Nr I/4/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Brejzy. Stąd zaistniała potrzeba uzupełnienia składu Rady Powiatu przez radną Reginę Marię Czerwińską, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów w okręgu Wyborczym Nr 2, listy Nr 8 "Porozumienie Samorządowe" .

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwińska