BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522743

Data: 10 lutego 1999 r.
Nr uchwały: V/24/1999
Dotyczy: W SPRAWIE PROCEDURY OPRACOWANIA BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 1999 ROK
Uchwała Nr V/24/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 lutego 1999 r.


W SPRAWIE PROCEDURY OPRACOWANIA BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 1999 ROK.

Na podstawie art.53 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz.578).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży przedkładają projekty swoich budżetów na rok bieżący Staroście Powiatu Inowrocławskiego.

§2


Projekty budżetów, o których mowa w § 1 opracowane są z zachowaniem szczegółowości pozwa1ąjącej określić dział, rozdział i paragraf klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, oraz pozabudżetowych ( zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych ). Wraz z projektem budżetu, Zarząd przedstawi Radzie wstępną informację o stanie majątku powiatu.

§3


Kalendarz prac nad budżetem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek