BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522871

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/29/1999
Dotyczy: w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w części dotyczącej miasta Inowrocławia
Uchwała Nr VI/29/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 1999 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w części dotyczącej miasta Inowrocławia.

Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14,poz.60 z póź.zm.) oraz art.12 pkt.ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91,poz.578).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1.Zaopiniować pozytywnie przebieg drogi krajowej Nr 25 ulicami: Szosa Bydgoska- Dworcowa- Staszica- Poznańska.
2.Zaopiniować negatywnie przebieg drogi krajowej Nr 52 ulicami: Laubitza- Toruńska.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie1.Zmiana przebiegu drogi nr 52 na odcinek drogi krajowej Nr 25 (ul.Staszica) przebiegającej od strony zachodniej miasta jest sprzeczna z założeniami planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia.
2.Ze względu na położenie uzdrowiska po zachodniej stronie miasta plan ogólny zagospodarowania przestrzennego zakłada docelowo odsunięcie ruchu tranzytowego na wschodnią stronę miasta przez budowę tzw. "małej. Obwodnicy", a następnie jej wydłużenie.
3.Wzrost natężenia ruchu tranzytowego,w którym udział ruchu ciężarowego wynosi ponad 32%,na odcinku o którym mowa w pkt.l,a także na ul.Laubitza (proponowany przebieg drogi krajowej Nr 52) będzie miało bardzo niekorzystny wpływ na starą zabudowę w centrum miasta, a także na znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tych ulic trzy zabytkowe obiekty sakralne. Na jeden z nich należy zwrócić szczególną uwagę, a mianowicie kościół im. NMP, który jest jednym z najcenniejszych kościołów romańskich w Polsce, pochodzącym z XII wieku. Zmiana przebiegu drogi Nr 52 spowoduje, że wzmożony ruch tranzytowy przemieszczający się ul. Laubitza będzie odbywał się w bezpośredniej odległości obiektu sakralnego, a nie jak dotychczas w większej odległości od prezbiterium kościoła. Świątynia, o której mowa podlega szczególnej ochronie konserwatorskiej zabytków oraz ochronie zabytków "Szlak Piastowskiego". Skutki oddziaływania ciężkiego ruchu drogowego są przedmiotem wielu wystąpień służb konserwatorskich domagających się dalszych ograniczeń prędkości (obecnie obowiązuje ograniczenie do 40 km/godz.).
4.Inowrocław jako "miasto leżące na soli", powinno być rozpatrywane także pod względem wpływu terenów górniczych na kształtowanie układu komunikacyjnego. Proponowana zmiana przebiegu drogi krajowej Nr 52 powoduje wzrost obciążenia ruchem drogowym (Strefy ochrony terenu górniczego), a jednocześnie odciąża dotychczasowy przebieg drogi Nr 52 pozostający poza w/w strefą.
5.Zaopiniowano pozytywnie przebieg drogi krajowej Nr 25 ulicami: Szosa Bydgoska - Dworcowa - Staszica - Poznańska.