BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519188

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II / 14 /2002
Dotyczy: powołania stałych komisji Rady Powiatu
Uchwała Nr II / 14 /2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2002 roku

w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu

Na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać następujące stałe komisje Rady Powiatu:

I. Komisja Rewizyjna -5 osób.
Przedmiotem działania Komisji są w szczególności zagadnienia z zakresu:
- kontroli Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych,
- opiniowania wykonania budżetu Powiatu,
- występowania z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi,
- innych zadań zleconych przez Radę Powiatu.

II. Komisja Budżetu i Finansów - 5 osób.
Przedmiotem działania Komisji są w szczególności sprawy dotyczące:
- bieżącej kontroli realizacji budżetu Powiatu,
- opiniowania uchwał budżetowych,
- opiniowania innych uchwał, dla realizacji których angażowane są środki publiczne.

III. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli, Ladu i Porządku Publicznego
-5 osób.
Przedmiotem działania Komisji są w szczególności zagadnienia związane:
- z porządkiem publicznym,
- bezpieczeństwem obywateli,
- ze współpracą w tym zakresie z powiatowymi inspekcjami i służbami.

IV. Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu
-5 osób.
Przedmiotem działania Komisji są w szczególności sprawy dotyczące:

- edukacji publicznej, - kultury,
- ochrony dóbr kultury, - kultury fizycznej,
- turystyki i sportu.

V. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej -5 osób. Przedmiotem działania Komisji są w szczególności:
- sprawy dotyczące promocji i ochrony zdrowia,
- bezrobocia,
- pomocy społecznej,
- polityki prorodzinnej.

VI. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa -5 osób. Przedmiotem działania Komisji są w szczególności zagadnienia dotyczące: - ochrony środowiska i przyrody,
- rolnictwa,
- leśnictwa,
- gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego.

VII. Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią
Europejską -5 osób.
Przedmiotem działania Komisji są w szczególności sprawy z zakresu:
- promocji powiatu,
- przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- integracji z Unią Europejską,
- dróg i transportu,
- geodezji i gospodarki nieruchomościami,
- gospodarki przestrzennej,
- ochrony praw konsumenta.

§2

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr IV/16/99 z dnia 19
stycznia 1999 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Uzasadnienie


Rada Powiatu w Inowrocławiu uchwałą Nr II 9 /2002 z dnia 19 listopada 2002 roku powołała doraźną Komisję Statutowo - Regulaminową, której zadaniem było przedłożenie Radzie Powiatu m.in. propozycji dotyczących określenia ilości komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu, ilości ich członków oraz zakresu i przedmiotu zadań realizowanych przez te komisje.

Komisja Statutowo - Regulaminowa na posiedzeniu, które odbyło się 22 listopada 2002 roku, opracowała projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu, która zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące powyższych zagadnień. Komisja jednomyślnie zaakceptowała przedkładany projekt uchwały i prosi Wysoką Radę o jej przyjęcie.

Przewodniczący
Komisji Statutowo Regulaminowej
Marian Świątkowski