BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521857

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/34/1999
Dotyczy: w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Inowrocławiu
Uchwała Nr VI/34/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 1999 r.

w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Inowrocławiu.

Na podstawie art.5 ust.2 pkt 1,art 58 ust.2 i 6 w związku z art.59 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty(Dz.U.u 1996r.Nr 67,poz.329;Nr 106,poz.496,z 1997r.Nr 28,poz.153;i Nr 141,poz.943,z 1998r,Nr 117,poz.759;Nr 162,poz.1126)art.2 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego(Dz.U.Nr I2,poz.96) oraz art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca I998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 1998r.Nr 91, poz.578 z późn.zm).

Rada Powiatu
uchwala,co następuje:

§1


Zakłada się publiczne Gimnazjum Specjalne dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Inowrocławiu przy ul.Poznańskiej nr 43/45, zwane dalej "szkołą".

§2


Gimnazjum Specjalne wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Inowrocławiu.

§3


Organizację szkoły określi statut, który zostanie sporządzony do dnia 30 maja I999r.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999r.z wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art.2 ust.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, gimnazja są tworzone z dniem 1 września 1999r.Tworzenie gimnazjów w roku szkolnym 1999/2000 następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty. Zakładanie i prowadzenie gimnazjów specjalnych należy do zadań własnych Powiatu. Rada Powiatu stosownie do właściwości podejmuje uchwały w sprawie tworzenia powiatowych jednostek organizacyjnych-gimnazjów specjalnych oraz ustala plan sieci tych gimnazjów. Kurator oświaty w Bydgoszczy w piśmie z dnia 3 marca 1999r. pozytywnie zaopiniował projekt. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski