BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519106

Data: 27 marca 1999 r.
Nr uchwały: VI/36/1999
Dotyczy: w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 12 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr VI/36/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 1999 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 12 w Inowrocławiu.

Na podstawie art.5 ust.2 pkt 1,art.58 ust.2 i 6 w związku z art.59 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r.Nr 67,poz.329;Nr 106 poz.496,z 1997r.Nr 28,poz.153; Nr 141,poz.943,z 1998r.Nr 117 poz.759;Nr 162 poz.1126), art.2 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego(Dz.U.Nr 12,poz.96) oraz art.4 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1997r.o samorządzie powiatowym(Dz.U.z 1998r.Nr91, poz.578 z późn.zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przekształca się z dniem 1 września 1999r.Szkolę Podstawową
Specjalną Nr 12 w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 43/45 o strukturze organizacyjnej kl. l-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową Specjalną o strukturze organizacyjnej kl. l-VI zwanej dalej "szkołą".

§2


Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Inowrocławiu.

§3


Organizację szkoły określi statut, który zostanie sporządzony do dnia 30 maja 1999r.

§4


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999r.,z wyjątkiem § 3,który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia i999r.-przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, dotychczasowe szkoły podstawowe z dniem 1 września i999r.stają się sześcioletnimi szkołami podstawowymi. Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia określił sposób i terminy dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego ustroju szkolnego. Rada Powiatu stosownie do właściwości podejmuje uchwałę, w której określa strukturę organizacyjną przekształconej szkoły. Przekształcenie ośmioletniej szkoły podstawowej w placówkę sześcioletnią następuje z mocy ustawy, tj. bez konieczności wdrażania procedur określonych w art.59 ustawy z dnia 7 września 199ir.o systemie oświaty. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski