BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519076

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II/15/2002
Dotyczy: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego
Uchwała Nr II/15/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2002 r.


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego

Na podstawie art. 4 pkt 1 art. 20 ust. 3, art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707 oraz z 2001 r. Nr 34,
poz. 392, Dz. U. z 2002r. Nr 157, poz. 1308)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Ustalić miesięczne wynagrodzenie dla Pana Leonarda Maciejewskiego Starosty Inowrocławskiego w wysokości:

1. Wynagrodzenie zasadnicze wg kat. XXII - 4.500,00 zł
2. Dodatek funkcyjny kat. 9 -250% najniższego wynagrodzenia zasadniczego - 1.775,00 zł
3. Dodatek za wieloletnią pracę 20% - 900,00 zł
4. Przyznać dodatek specjalny na czas określony od dnia 20 listopada 2002 r. do dnia 31 października 2003 r. w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 2.51 0,00,-zł słownie: (dwa tysiące pięćset dziesięć złotych).


§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą 20 listopada 2002roku.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/15/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2002 r.

Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. wart. 4 ust. 1 wskazuje, że kompetencje w zakresie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty należą do Rady Powiatu.
Zasady wynagradzania określają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Osoba zatrudniona na stanowisku starosty w powiecie ma prawo do wynagrodzenia miesięcznego, na które składaj ą się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek za wieloletnią pracę, a także może otrzymać na czas określony dodatek specjalny.
Z tabeli stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników starostw powiatowych stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia wynika, że Starosta Inowrocławski ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego wg kategorii zaszeregowania XX - XXII oraz dodatku funkcyjnego do 9 stawki ( tj. do 250% najniższego wynagrodzenia zasadniczego). Staroście w powiecie może być przyznany dodatek specjalny na okres nie dłuższy niż rok z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności - § 7 cyt. rozporządzenia. Dodatek ten może być również przyznany ze względu na zakres wykonywanych zadań i charakter pracy.
Przyznanie Staroście Inowrocławskiemu dodatku specjalnego jest uzasadnione zakresem zadań związanych z kierowaniem administracją samorządową jednego z największych powiatów w Polsce. Starosta Inowrocławski nadzoruje 8 Domami Pomocy Społecznej, 2 Domami Dziecka, Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Powiat Inowrocławski jest jedynym powiatem w Polsce, na którego terenie działa tak duża liczba w/w jednostek organizacyjnych. Kieruje oraz nadzoruje 21 placówkami oświatowo-wychowawczymi. Starosta realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone przez Wojewodę KujawskoPomorskiego.
Pracownikowi samorządowemu przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę, którego wysokość uzależniona jest od długości wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia pracownika oraz innych okresów, jeżeli z odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Wynagrodzenie ustalone w uchwale nie przekracza maksymalnej kwoty, o której mowa wart. 20 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka