BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527651

Data: 29 maja 1999 r.
Nr uchwały: VIII/42/1999
Dotyczy: zmieniająca Uchwałę Nr IV/15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r.
Uchwała Nr VIII/42/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 1999 r.


zmieniająca Uchwałę Nr IV/15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego.


Na podstawie art.2 ust.4,art.12 pkt 1,art.19 oraz art.43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91,poz.578;z późn.zm).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

W załączniku do uchwały Nr IV/15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999r.w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego wprowadzić następujące zmiany:
(1) w § 17 ust.l otrzymuje następujące brzmienie: "1. Sesje Rady Powiatu są jawne, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej."
2) w § 18 ust.7 otrzymuje brzmienie: "7. Rada może uchwalić w trakcie obrad zmianę lub uzupełnienie porządku obrad wyłącznie z ważnych powodów,na wniosek przewodniczącego Rady, komisji, klubu radnych lub Zarządu Powiatu."
3) w § 56 dodaje się ust.7 w brzmieniu: "7. Starosta składa Radzie Powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji."

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona StanekUZASADNIENIE


W związku z faktem zakwestionowania przez Wydział Prawny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niektórych postanowień Statutu Powiatu Inowrocławskiego, zaszła potrzeba usunięcia tych usterek, aby spełnić warunki opublikowania tego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Powołana w tym celu 5-osobowa Komisja Statutowa dokonała niezbędnych zmian i zaproponowała niniejszy projekt uchwały.