BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519137

Data: 14 lipca 1999 r.
Nr uchwały: IX/45/1999
Dotyczy: w sprawie zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
UCHWAłA NR IX/45/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 lipca 1999 r.

w sprawie zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

Na podstawie art.39 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408 z późń.zm.) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91,poz.578 z późn.zm.)


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zatwierdza się następujące zmiany:

l)w§ 2 ust.2 skreśla się pkt 4
2)w§ 3 wyrazy "Wojewoda Bydgoski" zastępuje się wyrazami "Powiat Inowrocławski"
3 )w § 7 wy r a z y "W o j e w o d a B y d g o s ki" z a s t ę p u je s i ę w y r a z a m i "Rada Powiatu Inowrocławskiego"
4)w § 14 wyrazy "Wojewody Bydgoskiego" zastępuje się wyrazami "Powiatu Inowrocławskiego"
5)w § 15 wyrazy "Wojewoda Bydgoski" zastępuje się wyrazami "Zarząd Powiatu Inowrocławskiego"
6)w§ 16 wyrazy "Wojewoda Bydgoski" zastępuje się wyrazami "Rada Powiatu Inowrocławskiego"
7) § 20 otrzymuje brzmienie:
"§ 20.1.Rada Społeczna liczy 14 osób.
2.W skład Rady Społecznej wchodzą:
a)jako przewodniczący - Starosta Inowrocławski, lub osoba przez niego wyznaczona,
b)jako członkowie - przedstawiciel Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu Inowrocławskiego."
8) w§ 23 wyrazy "Wojewody Bydgoskiego" zastępuje się wyrazami "Rady Powiatu Inowrocławskiego";
9) w§ 25:
-w pkt 1 wyraz "Miejski" zastępuje się wyrazem "Powiatowy", -w pkt 1 skreśla się ppkt 13,
-w pkt 1 dodaje się ppkt 22 w brzmieniu:"Dział Opieki Paliatywnej",
-w pkt 2 skreśla się ppkt 4,
-pkt 3 ppkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Zakład Mikrobiologii Lekarskiej",
-w pkt 3 ppkt 6 wyrazy "Punkt Krwiodawstwa" zastępuje się wyrazami "Bank Krwi",
-pkt 4 ppkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: "Centralna Sterylizatornia",
- pkt 4 ppkt 4 skreśla się wyrazy "Statystyki Medycznej, Rozliczeń i Marketingu"
-w pkt 4 skreśla się ppkt 20,
-w pkt 4 po ppkt 22 dodaje się ppkt 23,24,25 i 26 w brzmieniu: "23).Stanowisko do spraw Organizacyjno - Prawnych",
"24) .Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych",
"25).Dział Marketingu",
"26) .Sekcja Transportu",
10) w§ 28 wyrazy "majątkiem Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "majątkiem komunalnym",
11)w §34 ust.2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Jeżeli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty w sposób określony w ust.l, Rada Powiatu w Inowrocławiu podejmuje uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej zakładu lub o jego likwidacji".
l2)w §34 ust.3 wyraz "Wojewoda" zastępuje się "wyrazami "Rada Powiatu Inowrocławskiego".
13)w §37 wyrazy "Wojewodę Bydgoskiego" zastępuje się wyrazami "Radę Powiatu Inowrocławskiego".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE

W związku z przejęciem przez Powiat Inowrocławski uprawnień organu, który utworzył Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zachodzi konieczność dostosowania postanowień Statutu Zakładu do nowej sytuacji.
Zmiany § 2 i 25 Statutu dotyczą zmian organizacyjnych zaproponowanych przez Dyrektora Zakładu.
Zmiany Statutu uchwalone przez Radę Społeczną PSZOZ wymagają zatwierdzenia przez Radę Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski