BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521808

Data: 22 września 1999 r.
Nr uchwały: X/58/99
Dotyczy: zmian w Uchwale Nr VI/27/99 z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r. i w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UCHWAłA NR X/58/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 września 1999 r.


w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/27/99 z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r. i w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn.zm.) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 88 h ust. 3 i art. 88 j ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r. zmienić zał. nr 7 do w/w uchwały w części dotyczącej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujący sposób:
1. W pozycji II Dochody
p.2 - dochody własne
kwotę ,,1 270 000,00 zł" zastępuje się kwotą,,2 450 000,00 zł"
2. W pozycji III Wydatki
p.1 - wydatki bieżące własne kwotę "l 270000,00 zł" zastępuje się kwotą,,2 450 000,00 zł"

§2

l. Zatwierdzić zmianę planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1999 r.
2. Plan przychodów i wydatków, o którym mowa w ust. l zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


Wpływy na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Inowrocławiu pierwotnie zostały zaplanowane przez Urząd Wojewódzki w wysokości
1 270000,00 zł. Pierwsza wpłata w wysokości 334478,56 zł wpłynęła na konto funduszu w dniu 6 maja br. Na dzień 15.08.1999 r. stan konta wynosił 1 589492,13 zł. Przewiduje się, że przychody osiągną kwotę 2 450 000,00 zł. W tej samej wysokości planuje się wydatki. Poszczególne gminy do dnia 30.06.1999 r. składały wnioski o dotację i wszystkie wnioski w planie wydatków zostały uwzględnione w pełnej wysokości. Zgodnie z art. 88 h, ust. 3 projekt przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starosta przedkłada do zatwierdzenia Radzie Powiatu.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski