BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521807

Data: 27 października 1999 r.
Nr uchwały: XI/64/99
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
UCHWAŁA NR XI/64/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 października 1999 r.


w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala co następuje:

§1


W Uchwale Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 rok wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany:
W,,§ l":
. w pkt 1 "Dochody" kwotę ,,67.692.205,- zł" zastępuje się kwotą ,,68.581.915,- zł",
. w pkt 2 " Wydatki" kwotę ,,67.692.205,- zł" zastępuje się kwotą ,,68.581.915,- zł".
Zmiany w budżecie powiatu na 1999 rok po stronie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodnicząca
Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zwiększenie dochodów w budżecie powiatu w dziale 50 - "Transport", rozdziale 5614 "Drogi publiczne powiatowe" jest wynikiem wprowadzenia nieplanowanych dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu za sprzedane usługi oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Dochody w dziale 86 "Opieka społeczna", rozdziale 8611 " Domy pomocy społecznej" wzrosły wskutek uzyskania dotacji celowej na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 grudnia 1998. Dochody te stanowią wpłaty za mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w powiecie inowrocławskim pochodzących z innych powiatów.
Zwiększenie dochodów w dziale 91" Administracja państwowa i samorządowa", dziale 9143 " Starostwa powiatowe" następuje na skutek uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży druków komunikacyjnych oraz odsetek od lokaty terminowej założonej w Wielkopolskim Banku Kredytowym S Ą w okresie od 17 lutego br..
Z pozyskanych dochodów kwotę 40 000,- zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na finansowanie inwestycji w Zarządzie Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na zakup samochodu. Eksploatowane aktualnie środki transportowe w tej jednostce są w bardzo złym stanie technicznym i praktycznie nie nadają się do remontu, co potwierdzają orzeczenia techniczne.( dz. 50 rozdział "Drogi publiczne powiatowe") Pozostałe środki pochodzące z powyższych źródeł przeznacza się na złagodzenie deficytu budżetowego w oświacie.( Dz.79, rozdz. 7921 "Licea ogólnokształcące" oraz dziale 8011 "Szkoły zawodowe" ). Na podstawie Art.33 ustawy o związkach zawodowych kwotę 8.000,- zwiększająca wydatki w rozdziale 8295 § 52 " Pozostała działalność" i podlegającą rozliczeniu, przeznacza się na wynajem lub eksploatację urządzeń technicznych w siedzibach nauczycielskich związków zawodowych. Taki obowiązek ciąży na pracodawcy wobec związków zawodowych.
Dotacje otrzymane w ramach rozliczeń między powiatami za mieszkańców DPS zwiększają budżet domów pomocy społecznej w tut. powiecie. (dział 86, rozdział 8611 "Domy pomocy społecznej").
Z powodu konieczności zwiększenia zatrudnienia w Centrum pomocy rodzinie, planowany uprzednio fundusz płac jest niewystarczający. Zwiększenie wydatków płacowych w Starostwie Powiatowym wynika z konieczności zrekompensowania kosztów zatrudnienia większej od planowanej liczby pracowników. W uchwalonym budżecie jednostki, kalkulacja funduszu płac zakładała uruchomienie 64,75 etatów oraz finansowanie 24 etatów na zadania powierzone. Obecnie w Starostwie pracują 83 osoby na 78,45 etatach. W limicie wydatków płacowych oraz rzeczowych są nadal wydatki na utrzymanie 17 etatów w ościennych gminach oraz 4,55 etatów w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Niezbędne jest również zwiększenie planu wydatków Starostwa przeznaczonych na bieżące utrzymanie i pokrycie kosztów eksploatacyjnych. Konieczny jest zakup dodatkowego wyposażenia oraz wprowadzenie techniki komputerowej do prac biurowych, co pozwoli zrekompensować niedostatki kadrowe. Szczegóły dot. Zwiększenia wydatków w poszczególnych paragrafach zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
W dniu 27.10.1999 r, uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

Inowrocław 27. 10. 1999r.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski