BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519551

Data: 27 października 1999 r.
Nr uchwały: XI/66/99
Dotyczy: statutów domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
UCHWAłA Nr XI/66/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 października 1999 r.

w sprawie statutów domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 92, poz. 578 z późn. zmianami) oraz § 3 ust. 1 i § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44 , poz. 277).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1. Przyjąć Statut Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć Statut Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć Statut Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, stanowiący załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przyjąć Statut Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, stanowiący załącznik
nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Przyjąć Statut Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie nad Gopłem,
stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Przyjąć Statut Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej, stanowiący
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Przyjąć Statut Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, stanowiący
załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Przyjąć Statut Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, stanowiący załącznik
nr 8 do niniejszej uchwały.

§2


Powierzyć wykonanie uchwały Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


Z dniem 1 stycznia 1999 roku na mocy art. 64 ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz. 668) zmieniona została ustawa o pomocy społecznej a ustawodawca w art. 10 a tej ustawy postanowił, że do zadań własnych w zakresie polityki społecznej realizowanych przez powiat należy m.in. organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.
Dom pomocy społecznej działa na podstawie statutu nadanego przez podmiot prowadzący dom. Statut ten określa nazwę domu, jego siedzibę, typ, organizację, zasady działania, zakres i poziom świadczonych usług oraz prawa i obowiązki mieszkańców.
Rada Powiatu w Inowrocławiu stała się z dniem 1 stycznia br. organem prowadzącym dla ośmiu domów pomocy społecznej. Zmiana organu prowadzącego oraz zmiana zakresu usług świadczonych przez domy, a określonych w ustawie z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej, powoduje zatem konieczność zmiany dotychczasowych statutów domów.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski