BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519242

Data: 22 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: XII/68/99
Dotyczy: uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r.
Uchwała Nr XII/68/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 grudnia 1999 r.


w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r.

Na podstawie Art. 12 pkt.5 i art.54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz Art. 109, 124, 128 ust.2, 134 ust. 4 i 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć do realizacji budżet powiatu na rok 2000 w następującej wysokości

1. dochody - 80.423.622,- zł
w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 19.989.400,- zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.470.000,- zł
2. wydatki - 80.423.622,- zł
w tym: rezerwa ogólna i celowa 4.256.000 ,-zł
z tego:
- rezerwa celowa 4.011.000,- zł
- rezerwa ogólna 245.000,- zł
3. deficyt - nadwyżka - "O"
zgodnie z załącznikami nr : l, 1/1, 1/2, 2, 3, 3/0, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/4-1, 3/5, 3/6, 3/7, 3/7/1,3/8,3/8-1,3/9,3/10,3/11.
4. po przeanalizowaniu projektu budżetu Rada Powiatu stwierdza niedobór środków na pełną realizację zadań wynikających z kompetencji, na ogólna kwotę 11.301.158 ,- zł.
Szczegółowe informacje zawarte są w uzasadnieniu do planu budżetu.

§2


Ustala się następujące kwoty rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z tytułu budżetu powiatu:
1. Wpłaty do budżetu -"O"
2. Dotacja z budżetu powiatu - "O"

§3


1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych stanowią załączniki nr 4, 5 i 6 do uchwały.
2. Przez budżet powiatu inowrocławskiego realizowane są następujące fundusze celowe:
. Fundusz Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi,
. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Plany finansowe wymienionych funduszy celowych stanowią załącznik nr 7 do
uchwały.

§4


l. Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie remontów i inwestycji do wysokości 200.000,- zł..
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 200.000,- zł .

§5


Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§6


Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach danego rozdziału, między paragrafami, z wyłączeniem § 11 klasyfikacji budżetowej.

§7


Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§8


Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§9


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§10


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od l stycznia 2000 roku.

§11


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


Uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały są przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Art. 55 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ) oraz uchwały z dnia 22 września 1999 roku Rady Powiatu w Inowrocławiu ( nr X/57/99) w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w związku z czym jej wykonanie jest konieczne. Inicjatorem podjęcia uchwały jest Zarząd Powiatu.
Budżet powiatu uwzględnia zasady ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku. Struktura budżetu po stronie dochodu jest następująca:
1. Subwencja ogólna w kwocie 39.841.148,- (49,8%) określona została przez Ministerstwo Finansów i wzrosła w stosunku do 1999 roku o kwotę 7.129.078,- z czego wzrost przypada na:
subwencję oświatową - 6.540.148,- zł
subwencję drogową - 400.000,- zł
subwencję wyrównawczą - 188.930,- zł
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do 1999 roku wzrósł o kwotę 159.067,- (1.335.067,-) (1,6%)
3. Dotacje na zadania rządowe i własne w kwocie 35.826.400,- stanowią 44,65 ogółu budżetu powiatu na 2000 rok i zostały określone przez Wojewodę zgodnie z założeniami budżetu państwa.
4. Przy konstruowaniu budżetu powiatu uwzględniono również dochody własne z tytułu:
- odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS - 2.321.007,- zł
- sprzedaży druków z zakresu zadań komunikacji - 900.000,- zł
- odsetki od lokat bankowych - 200.000,- zł
Razem: 3.421.007,- zł, co stanowi 4% budżetu powiatu.
Ogólna kwota dochodów 80.423.622,- zł.
Biorąc niedoszacowany budżet powiatu na rok 1999 w zakresie dotacji i subwencji na zadania wynikające z kompetencji przypisanych powiatom
przyjęte wskaźniki na 20OO rok w żadnym razie nie poprawią sytuacji finansowej powiatu a jedynie powiększą poziom zobowiązań w stosunku do 1999 roku.
W projekcie budżet pominięto szereg zadań wynikających z kompetencji powiatu na które nie przewidziano środków finansowych a mianowicie:
Zadania rządowe
rozdział 8617" Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze" PCPR winno w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wypłacać zasiłki rodzinne dla osób bezdomnych, które w sposób trwały utraciły kontakt z gminą na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność.
Przewidziana kwota 8.800,- pozwoliłaby na wypłacenie w 2000 r. - 20 miesięcznych zasiłków rodzinnych średnio w wysokości 37,- zł.
rozdział 8619 "Powiatowy Zespół d/s Orzekania o stopniu niepełnosprawności"
Koszt sfinansowania tego zadania wg kalkulacji wydania 800 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wynosiły - 126.170,- zł
rozdział 8622" Rodziny zastępcze i własne" przyznana dotacja w kwocie 2.298.200,- zł nie pokrywa w pełni potrzeb powiatu. Przewidziany brak środków wynosi 530.890,- zł w skali całego roku.
rozdział 8524 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne"
W budżecie przyznano dotacje w kwocie 1.470.000,- zł. Jak wynika z uzyskanych wyjaśnień z Urzędu wojewódzkiego kwota ta dotyczy składek dla bezrobotnych z Powiatowego urzędu Pracy w kwocie 1.400.000,- zł (co stanowi 50% potrzeb) oraz 70.000,- zł na pokrycie składek zdrowotnych dzieci z domów dziecka. Pominięto zupełnie osoby bezdomne. Jak wynika z kompetencji PCPR pokrywanie kosztów leczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezdomnych, które w sposób trwały utraciły kontakt z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność należy do zadań administracji rządowej realizowanej przez powiat. Na ten cel skalkulowano kwotę 12.364,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego 20 osób bezdomnych (51.52 x 12 m-cy = 12,365,-) oraz kwotę 7.200,- zł na pokrycie kosztów leczenia (20 osób bezdomnych x średni koszt porady wraz z diagnostyką 30,- x 12 = 7.200,-)
rozdział 8613 "Zasiłki i pomoc w naturze" - 119.100,- zł środki dla bezdomnych:
Środki te pozwolą zapewnić posiłki, noclegi, odzież dla 20 bezdomnych oraz sprawienie 2 pogrzebów (1.600,-)
rozdział 8618" Jednostki specjalistyczne poradnictwa socjalnego" - kwota 64.500,- zł
Opracowana na podstawie" Planu budżetu Ośrodka Interwencji Kryzysowej" na 2000 rok prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu. rozdział 8614 "Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie"
W budżecie przyznano dotację w wysokości 96.200,- natomiast niezbędne potrzeby na realizację tych zadań przy zatrudnieniu.5 pracowników (obecnie 3) wynoszą 144.889,- to jest brak - 48.689,- zł. Ogółem niedoszacownie budżetu w zakresie Powiatowego Centrum Po- mocy Rodzinie wynosi 917.714, zł.
Podobnie jak w br. finansowanie działalności Domów Dziecka wykazuje znaczne braki.
rozdział 8695 "Pozostała działalność" - 3.538.000,- zł.
Dotacja ta zawiera środki na finansowanie kosztów 4 domów dziecka. Niedoszacowanie w I 1999 roku na wydatki bieżące łącznie z płacami wynosiło 568.000,-, na remonty bieżące kwotę 211.000,-. Budżet do chwili obecnej nie został zwiększony w celu pokrycia braków. Natomiast zwiększenie dotacji do budżetu nieoszacowanego na 2000 rok wynosi jedynie 327.000,-. Braki na działalność domów dziecka na 2000 rok wynoszą 1.074.444,-. Rozdział 8611 " Domy pomocy Społecznej "
Do zakończenia inwestycji w DPS w Ostrowie niezbędne są środki w kwocie 6.000.000,- zł. Budynek niezamknięty w stanie surowym. Ponadto na inwestycję w Warzynie brakuje 800.000,- zł, które wymaga już tylko prac wewnętrznych.
W dziale 79 "Oświata i wychowanie"
Przy konstruowaniu budżetu powiatu na rok 2000 w ramach posiadanych środków tj. 80.223.622,- na zadania ujęte w budżecie wg. Klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, ze są to środki na zabezpieczenie jedynie bieżącej działalności bez możliwości prowadzenia remontów zachowawczych. Potrzeby remontowe jedynie dla placówek oświatowo wychowawczych na 2000 rok wynoszą 2.509.000,- zł.
Wielokrotnie sygnalizowane zjawisko narastania zobowiązań w ww. dziale pogłębia się mimo zwiększenia budżetów tych jednostek z rezerwy oraz dochodów ponadplanowych. Przewidujemy, że w 1999 roku zamkniemy budżet oświaty zadłużeniami kwocie 910.000,- zł. Zobowiązania te wpłyną na wykonanie budżetu w 2000 r.
Ogółem w powiecie braki na działalność bieżącą wynoszą - 4.501.158,- zł
na działalność inwestycyjną - 6.800.000,- zł
Razem: 11.301.158,- zł
Jak wynika z załącznika leskiego sprawie planowanych wydatków na inwestycje Powiatu Inowrocławskiego - na 2000 rok przeznaczono na ten cel kwotę 765.000 ,- zł , z tego na :
Dział 50 "Transport " 115.000 ,- zł na zakup środków transportu
Dział 79 "Oświata i wychowanie" 308.000,- zł w tym rozdz. 8011 " szkoły zawodowe"
200.000,- zł na instalację nowego systemu grzewczego w ZSR Kobylniki, 108.000,- zł na kontynuację budowy sali gimnastycznej ZSR Kościelec
Dział 86 "Opieka społeczna" 300.000,- zł - kontynuacja budowy EDPS Ostrowo
Dział 91 "Administracja państwowa i samorządowa" 30.000,- zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i budową sieci połączeń komputerowych oraz zakup kserokopiarki.
Dział 93 "Bezpieczeństwo publiczne" 12.600,- zł na zakup sprzętu komputerowego i gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.


Wicestarosta
Marian Świątkowski