BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519199

Data: 22 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: XII/69/99
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na rok 1999
Uchwała Nr XII/69/99
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 grudnia 1999 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 1999

Na podstawie Art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U . Nr 91 poz.578 z późniejszymi zmianami) oraz Art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany:
w ,,§ 1 " :
. w pkt. 1 "Dochody" kwotę" 69.030.870,- zł "zastępuje się kwotą" 69.282.889,04 zł"
. w pkt. 2" Wydatki "kwotę" 69.030.870,- zł" zastępuje się kwotą" 69.282.889,04 zł".
Informację o zmianach w planie dochodów i wydatków budżetowych na 1999 rok z wyszczególnieniem rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§4


Uchwała uzyskała pozytywna opinię Komisji Budżetu i Finansów.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Dochody w dziale 86 " Opieka społeczna" , rozdziale 8611 "Domy pomocy społecznej" wzrosły wskutek uzyskania dotacji celowej na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 grudnia 1999 r. Dochody te stanowią wpłaty za mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w powiecie inowrocławskim, za mieszkańców pochodzących z innych powiatów i przeznaczone zostają na zwiększenie wydatków w DPS.
Zwiększenie dochodów w dziale 91 "Administracja państwowa i samorządowa" , w dziale 9143" Starostwa powiatowe" następuje na skutek uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży druków komunikacyjnych oraz odsetek od lokaty terminowej założonej w Wielkopolskim Banku Kredytowym S Ą w okresie od 17 lutego br.
Podstawą wzrostu dochodów o 24.890,- zł jest zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa.
Z pozyskanych dochodów, kwotę 3 000,- zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na finansowanie inwestycji w Zespole Szkół Budowlanych w Inowrocławiu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szkolnej pracowni komputerowej, kwotę 1 000,- zł dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na zakup druków.
Stworzenie możliwości mieszkańcom naszego powiatu korzystania z usług Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności wymaga partycypacji w kosztach utrzymania takiej placówki w Bydgoszczy. Stosownie do podpisanego porozumienia, Powiat Inowrocławski obliguje się do świadczeń w wysokości 3 500,- zł.
Kwotę 170 126,- zł planuje się przeznaczyć na łagodzenie bardzo znaczącego i wielokrotnie sygnalizowanego niedoboru środków na finansowanie bieżącej działalności w domach dziecka.
O 62.264,- zł wzrastają wydatki w dziale 91 "Administracja państwowa i samorządowa", z czego 2.374, zł przeznaczone zostaje na zwiększenie wydatków ponoszonych na funkcjonowania Biura Rady Powiatu a 59.890,- zł na wzrost wydatków finansowania inwestycji Starostwa Powiatowego.
Konieczny rozwój struktury organizacyjnej Starostwa, dostosowanej do możliwości realizowania pełnego zakresu przejętych zadań, wymaga znacznych nakładów na tworzenie nowych, odpowiednio wyposażonych technicznie miejsc pracy. Zwiększenie możliwości finansowania kosztów inwestycyjnych Starostwa jest w tej sytuacji koniecznością. Pozyskane środki pozwolą zwiększyć bazę komputerową, rozbudować sieć połączeń komputerowych, dokonać zakupu niezbędnego oprogramowania.


Wicestarosta
Marian Świątkowski