BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 518978

Data: 22 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: XII/70/99
Dotyczy: przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XII/70/99
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 grudnia 1999 r.


w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 155 poz. 10 14 z późn. zm. ) w związku z art. 12 pkt. 11 oraz art. 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przystąpić do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego przez okres trzech lat.

§2


Zobowiązać Zarząd Powiatu do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w §l, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (j. t. z 1998 r. Dz. U. nr 119 poz. 773 z późn. zmianami) z zastrzeżeniem §4, a w szczególności do:
1) określenia trybu i przedmiotu zamówienia, łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonywane w ramach umowy,
2) ustalenia rodzaju dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków,
3) opracowania kryteriów spełniania warunków wymaganych od oferentów,
4) przyjmowania ofert,
5) przekazania ofert Komisji Rady Powiatu wskazanej w §3 uchwały.

§3


1. Powołać doraźną Komisję Rady Powiatu d/s wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonywanie bankowej obsługi budżetu, w składzie:
a) 2 członków wskazanych przez Zarząd Powiatu, w osobach:
- Urszula lwicka
-TadeuszKrauze
b) 2 członków Komisji Budżetowej, w osobach:
- Urszula Słotkowska
- Teresa Górka
c) Skarbnik Powiatu
- Barbara Niespodzińska
2. Członkowie Komisji dokonają wyboru przewodniczącego Komisji, ze swego składu.

§4


1. Komisja Rady Powiatu, o której mowa w §3, upoważniona jest do:
a) otwarcia ofert, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
b) dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od oferentów,
c) dokonania oceny ofert,
d) wyboru najkorzystniejszej oferty,
e) dokonania innych czynności związanych z badaniem i oceną ofert wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu wyniki prac Komisji.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


UZASADNIENIE


Zasadność wywołania niniejszej Uchwały stanowią przepisy zawarte w art.134 ust.l. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ) w związku z art. 12 pkt. Iloraz art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. )


Wicestarosta
Marian Świątkowski