BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519252

Data: 29 listopada 2002 r.
Nr uchwały: II/18/2002
Dotyczy: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariana Świątkowskiego
Uchwala Nr II/18/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariana Świątkowskiego.

Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 98, poz. 1060, Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971, Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089.) i art. 21 ust. 8, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 ) .

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Mariana Świątkowskiego z listy Nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP w okręgu wyborczym Nr 1, poz. 1 z powodu złożenia oświadczenia przez p. Mariana Świątkowskiego dotyczącego zrzeczenia się mandatu radnego Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§2


O wygaśnięciu mandatu radnego postanawia się powiadomić wyborców okręgu wyborczego Nr 1 w formie obwieszczenia.

§3


Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręczyć zainteresowanemu oraz przesłać Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.
§4

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


UZASADNIENIEZgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn..zm. ) z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w starostwie powiatowym powiatu, w którym radny uzyskał mandat, w związku z powyższym p. Marian Świątkowski złożył pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnego.
W świetle powołanych przepisów art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) w takim przypadku wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada w drodze uchwały.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka