BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520647

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/76/2000
Dotyczy: zmieniająca uchwałę Nr IV/15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XIII/76/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 stycznia 2000 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt. 1 oraz art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W załączniku do uchwały Nr IV /15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego wprowadzić następującą zmianę:
"w § 66 ust. 2 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu: ,,7) powiatowy urząd pracy"

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

§4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. ) w art. 19 ust. 4 stanowi, iż urzędy pracy w powiatach stają się z dniem 1 stycznia 2000 r. powiatowymi urzędami pracy wchodzącymi w skład powiatowej administracji zespolonej. W konsekwencji konieczna stała się zmiana Statutu Powiatu Inowrocławskiego w części dotyczącej jednostek organizacyjnych powiatu.


Wicestarosta
Marian Świątkowski