BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520724

Data: 19 stycznia 2000 r.
Nr uchwały: XIII/78/2000
Dotyczy: stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
Uchwała Nr XIII/78/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 stycznia 2000 r.


w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95, poz. 602; zm. Dz. U. Nr 160, poz. 1060 ) w związku z uchwałą Nr XII/71/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Włodzimierza Michała Figasa

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W miejsce radnego Włodzimierza Michała Figasa w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 1 - "Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej" wstępuje Pani Joanna Harenda kandydatka z tej samej listy Nr 1 - "Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej", która uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności.

§2


Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wywołanie uchwały stanowi konsekwencję stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Włodzimierza Michała Figasa uchwałą Nr XII/71/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Włodzimierza Michała Figasa. Stąd wynikła potrzeba uzupełnienia składu Rady Powiatu przez Panią Joannę Harendę, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 1 o nazwie "Sojusz Lewicy Demokratycznej" .


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek