BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521800

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/87/2000
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie
Uchwała Nr XIV/87/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.


w sprawie utworzenia środka specjalnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie .

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 40 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Utworzyć środek specjalny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie.

§2


Środki specjalne, pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg będą przeznaczane na poprawę stanu dróg powiatowych.

§3


Pozyskane z ww. źródeł środki finansowe gromadzone będą na wyodrębnionym rachunku bankowym.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego w zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, stanowić będzie realizację wniosku ww. jednostki o stworzenie możliwości gospodarowania pozyskanymi opłatami za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z zasadami form organizacyjno - prawnych sektora finansów publicznych, określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, decyzję o ustanowieniu środków specjalnych podejmuje Rada Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski