BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526543

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III/20/2002
Dotyczy: stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego
Uchwała Nr III/20/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113 , poz. 984, Nr 127, poz. 1089) w związku z uchwałą Nr II/12/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Kończala.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Wiesława Kończala z Okręgu Wyborczego Nr 5, z listy Nr 3 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP stwierdzić, iż na jego miejsce wstępuje kandydatka z tej samej list yPani Wanda Bańkowska z Okręgu Wyborczego Nr 5, listy Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP, pozycja 1, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

§2


Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

UZASADNIENIE

Wywołanie uchwały stanowi konsekwencję stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Kończala uchwałą Nr II/12/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Kończala. Tym samym zaistniała potrzeba uzupełnienia składu Rady Powiatu poprzez stwierdzenie obsadzenia mandatu radnego i wstąpienie na miejsce Wiesława Kończala Pani Wandy Bańkowskiej, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów w Okręgu Wyborczym Nr 5, listy Nr 3, poz. 1 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP, nie utraciła prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niej przesłanka, o której mowa wart. 190 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka