BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519128

Data: 23 lutego 2000 r.
Nr uchwały: XIV/94/2000
Dotyczy: ustanowienia herbu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XIV/94/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2000 r.


w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 4 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego Uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego ( Dz. Urzęd. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Ustanawia się herb Powiatu Inowrocławskiego, którego wizerunek stanowi "w tarczy dwudzielnej w słup; w polu prawym czarny połulew, w polu lewym czerwony połuorzeł, razem tworzące zoomorficzną hybrydę, zwieńczoną koroną. Pole tarczy herbowej koloru złotego".
Graficzny wizerunek herbu określa załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwałę należy przekazać:
1. Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu.
2.Marszałkowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
3.Gminom Powiatu Inowrocławskiego.
4.Lokalnej prasie, radiu i telewizji.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek

Załączniki:

zal.94.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: czwartek, 25 września 2003, godz. 08:47
  Typ MIME: application/pdf