BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522764

Data: 5 kwietnia 2000 r.
Nr uchwały: XV/95/2000
Dotyczy: przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 1999 r.
Uchwała Nr XV/95/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 kwietnia 2000 r.


w sprawie: przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 1999 r. przez mieszkańców.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 30 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu z dnia 10 lutego 1999 r. ( Uchwała Rady Powiatu Nr V /25/99)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć analizę skarg i wniosków złożonych w 1999 r. przez mieszkańców.

§2


Zobowiązać Zarząd Powiatu do dokonywania analiz załatwianych skarg i wniosków wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicz±ca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wywołanie uchwały jest uzasadnione znaczeniem instytucji skarg i wniosków regulowanych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. z 1980 r.; Dz. U. Nr 9, poz. 26 z późn. zm .). Realizacja skarg i wniosków stanowi przejaw wpływu obywateli na właściwe funkcjonowanie organów administracji publicznej. Zwraca bowiem uwagę m.in. na naruszanie praworządności, przewlekłe biurokratyczne załatwianie spraw i naruszanie interesów skarżących, może przyczynić się do polepszenia organizacji i usprawnienia pracy w Starostwie.


Starosta
Leonard Maciejewski