BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526490

Data: 29 maja 2000 r.
Nr uchwały: XVII/111/2000
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
Uchwała Nr XVII/111/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2000 r.


w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zatwierdza się następujące zmiany:
1. W Rozdziale V, § 25 pkt 2 w ppkt. 3 skreśla się: "Poradnią Neurologii Dziecięcej", a dodaje wyrazy w brzmieniu: "Pracownią RTG".
2. W § 11 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: "Z dochodu osiągniętego z poza medycznej działalności gospodarczej finansowana jest działalność statutowa" .

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwaliła kolejne zmiany do Statutu tego Zakładu. Zmiany wymagają zatwierdzenia przez Radę Powiatu. Zmiany w § 25 dotyczą spraw organizacyjnych Zakładu. Zmiany w § 11 dotyczą dochodów osiąganych z poza medycznej działalności gospodarczej, z której finansowana będzie działalność statutowa.


Starosta
Leonard Maciejewski