BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520767

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: XVIII/119/2000
Dotyczy: procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001
Uchwała Nr XVIII/119/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 czerwca 2000 r.


w sprawie: procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art.53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz..578 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Zarząd Powiatu w terminie do 31 lipca br. przygotuje wstępną informację o dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001 zawierającą zestawienie po- trzeb oraz zestawienie przewidywanych dochodów.
2. W celu opracowania wstępnego budżetu, Zarząd Powiatu w Inowrocławiu poinformuje mieszkańców powiatu, jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże o przystąpieniu do w/wym. prac.
3. Wnioski i uwagi do projektu budżetu należy składać do 15 lipca br. Wnioski o dofinansowanie winny zawierać:
a) rodzaj przedsięwzięcia,
b) uzasadnienie jego celowości,
c) wysokość nakładów finansowych
d) źródła finansowania

§2


W terminie do 31sierpnia br. Zarząd Powiatu przygotuje wstępny budżet zawierający informacje o przewidywanych wydatkach oraz zestawienie spodziewanych dochodów na 2001 rok i przedstawi go Komisjom problemowym Rady w celu dokonania wstępnej analizy. Wnioski wynikające z analizy Komisje przedstawią Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 30 września br.

§3


W oparciu o wstępny budżet oraz wnioski Komisji, o których mowa w § 2, Zarząd Powiatu opracuje projekt budżetu na 2001 rok.

§4


1. Projekt uchwały budżetowej, o której mowa w § 2 winien zawierać:
a) prognozowane dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
b) wydatki budżetowe w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
- wydatków bieżących a w szczególności wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń,
c) dotacji, wydatków majątkowych
d) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej, e) plany przychodów i wydatków:
- zakładów budżetowych
- środków specjalnych
- gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - funduszy celowych
f) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
g) dotacje,
h) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
i) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
2. Projekt budżetu może zawierać:
a) upoważnienie dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu oraz określenie maksymalnych wysokości kwot do których Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
b) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie dokonywania przeniesień między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Warunkiem dokonania zmian jest posiadanie pozytywnej opinii Komisji ds. budżetu i finansów,
c) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu powiatu,
d) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu.
Do projektu budżetu załącza się część informacyjną:
a) informację o stanie mienia Powiatu zawierającą między innymi
- dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (wieczyste użytkowanie, zarząd, udziały, akcje i podobnego charakteru)
- dane o zmianach w stanie mienia i innych prawach majątkowych,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu,
b) informację o planowanych dochodach, obejmującą:
- wykonanie za poprzedni rok budżetowy,
- przewidywane wykonanie za bieżący rok budżetowy,
- uzasadnienie prognozowanych dochodów budżetowych,
c) informację o planowanych wydatkach, obejmującą:
- wykonanie za poprzedni rok budżetowy,
- przewidywane wykonanie za bieżący rok budżetowy,
- uzasadnienie planowanych wydatków,
-wykaz zadań inwestycyjnych, obejmujący nazwę i lokalizację, wartość kosztorysową z wyszczególnieniem robót budowlano - montażowych, poniesione i planowane nakłady, źródła finansowania planowanych nakładów, zwięzły opis stanu zaawansowania prac i ich zakres rzeczowy.

§5


1. Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przyjmuje uchwałą projekt budżetu i w terminie do 15 listopada br. przedkłada go Radzie Powiatu w Inowrocławiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określi ustawa o prowizorium budżetowym - Zarząd Powiatu w Inowrocławiu może wnioskować o uchwalenie prowizorium budżetowego na okres jak w budżecie państwa.

§6


1. Rada Powiatu w Inowrocławiu dokona analizy i oceny projektu budżetu poprzez pracę w Komisjach problemowych.
2. Komisje - proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie budżetu - zobowiązane są wskazać jego źródło finansowania.
3. Wnioski poszczególnych Komisji podlegają zaopiniowaniu przez komisję budżetu i finansów.

§7


1. Opinie Komisji winny być przedstawione na piśmie Przewodniczącej Rady Powiatu co najmniej na 28 dni przed wyznaczonym terminem sesji budżetowej.
2. Przewodnicząca Rady przedkłada je wraz z opinią Komisji budżetu i finansów Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu w terminie 21 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej.

§8


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu może na podstawie wniosków Komisji dokonać autopoprawek w projekcie Uchwały budżetowej.

§9


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§10


Traci moc Uchwała Nr X/57/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 września 1999 r.

§11


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Konieczność zmiany uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr X/57/99 z dnia 22.09.1999 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi wynika z nabytych doświadczeń przy opracowywaniu projektów budżetu.


Starosta
Leonard Maciejewski