BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522750

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: XVIII/121/2000
Dotyczy: dokonania zmian w budżecie powiatu na 2000 r.
Uchwała Nr XVIII/121/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 czerwca 2000 r.


w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu na 2000 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art.109, art. 124 pkt. 1 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2000 r. przyjętego Uchwałą Nr XII/68/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2000 r. ,z późn. zm., dokonać następujących zmian:
1/ w dochodach budżetowych w pkt. 1 "Dpchody" kwotę 85.577 .139,-zł zastąpić kwotą 85.677.139,- zł
2/ w wydatkach budżetowych w pkt.2 "Wydatki" kwotę 85.746.996,- zł zastąpić kwotą 85.846.996,-zł

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 1.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W związku z wprowadzeniem nowych przepisów komunikacyjnych, uzyskiwane wpływy za tablice rejestracyjne i druki są większe niż zakładał to pierwotnie plan. Analiza tych wpływów za okres I półrocza br. pozwala na zwiększenie dochodów budżetowych w planie budżetu Powiatu w Inowrocławiu na 2000 r. o kwotę 100.000,- zł. Zwiększenia na tę kwotę dokonuje się w dziale 91 Administracja Państwowa i Samorządowa, rozdziale 9143 Starostwa powiatowe § 64 Różne opłaty. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia modernizacji budynku byłego Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu do którego przeniesiony zostanie Wydział Komunikacji, zwiększenia o kwotę 100.000,-zł planowanych wydatków dokonuje się w dziale 91 Administracja Państwowa i Samorządowa, rozdziale 9143 Starostwa Powiatowe § 36 "Usługi materialne". Przeniesienie Wydziału Komunikacji do nowego lokalu wiąże się z przejęciem przez Powiat obowiązków związanych z prowadzeniem zadań Wydziału Komunikacji, które do tej pory prowadzone były w urzędach gminnych powiatu - Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o ruchu drogowym oraz ubezpieczeniu (Dz. U. Nr 43, poz.483 z dnia 25.05.00), a więc i ze zwiększeniem liczby obsługiwanych interesantów. Modernizacja budynku zapewni prawidłowe warunki funkcjonowania wydziału.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.121.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 49KB
  Data dodania: czwartek, 25 września 2003, godz. 11:14
  Typ MIME: application/pdf