BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521998

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: XVIII/122/2000
Dotyczy: rozpatrzenia wniosku pani Janiny Kwiatkowskiej-Szulfer- p. o. Dyrektora Miejsko - Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Inowrocławiu panią Joanną Harendą
Uchwała Nr XVIII/122/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 czerwca 2000 r.


w sprawie: rozpatrzenia wniosku pani Janiny Kwiatkowskiej-Szulfer- p. o. Dyrektora Miejsko - Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Inowrocławiu panią Joanną Harendą

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Odmówić wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Inowrocławiu - panią Joanną Harendą.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Pani Janina Kwiatkowska - Szulfer - p. o. Dyrektora Miejsko - Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zwróciła się do pani Iwony Stanek - Przewodniczącej Rady Powiatu Inowrocławskiego z wnioskiem (MGZPOZ-NZ-25/2000) o wyrażenie zgody, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ), na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Powiatu w Inowrocławiu - panią Joanną Harendą. Zgodnie z tym przepisem rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Pani Joanna Harenda jest zatrudniona w Miejsko - Gminnym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, który zgodnie z uchwałą Nr XXI/287/2000 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2000 r., ulegnie likwidacji z dniem 31 lipca 2000 r.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek