BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 518940

Data: 28 czerwca 2000 r.
Nr uchwały: XVIII/123/2000
Dotyczy: rozpatrzenia wniosku Zarządu Gminy i Miasta Janikowo o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym panem Wojciechem Sobańskim
Uchwała Nr XVIII/123/2000
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 czerwca 2000 r.


w sprawie: rozpatrzenia wniosku Zarządu Gminy i Miasta Janikowo o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym panem Wojciechem Sobańskim

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Powiatu Inowrocławskiego panem Wojciechem Sobańskim.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zarząd Gminy i Miasta Janikowo zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z panem Wojciechem Sobańskim, radnym Rady Powiatu Inowrocławskiego. W piśmie skierowanym do Przewodniczącej Rady Powiatu pani Iwony Stanek i Rady Powiatu Inowrocławskiego Zarząd informuje, iż pan Wojciech Sobański został z dniem 31 grudnia 1998 roku odwołany ze stanowiska członka Zarządu - Dyrektora Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie. Po 9 - miesięcznym zwolnieniu lekarskim powrócił do pracy i został z nim rozwiązany stosunek pracy na podstawie art. 53 kp. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy pan Wojciech Sobański został przywrócony do pracy na poprzednich warunkach, czyli z dnia 27 września 1999 r., gdzie w tym momencie nie był już dyrektorem spółki od prawie 10 miesięcy. Wykonując wyrok sądu Dyrektor PGKiM Sp. z o. o. powierzył panu Sobańskiemu obowiązki specjalisty ds. technicznych bez zmiany wynagrodzenia. Pan Wojciech Sobański nie przyjął zakresu obowiązków, nie poddał się szkoleniu z zakresu BHP twierdząc, że jest dalej dyrektorem spółki. . Zarząd Gminy i Miasta Janikowo podkreśla, że taka sytuacja jest nienormaina i wprowadza zamieszanie w firmie. Zaniepokojone są również związki zawodowe, które wystąpiły do władz gminy z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zatrudnienia pana Wojciecha Sobańskiego w PGKiM Sp. z o. o. w Janikowie. Rada uznaje argumenty przedstawione przez Zarząd Gminy i Miasta Janikowo za wystarczające do wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym panem Wojciechem Sobańskim.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek