BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520716

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/124/2000
Dotyczy: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
Uchwała nr XIX/124/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 sierpnia 2000 r.


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. )oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997 r. z późno zm.).

§1


Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez Powiat Inowrocławski obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony wart. 42 ust. 3. ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997 r. z późno zm.) według następujących norm:
Lp.Stanowisko kierowniczeTygodniowy wymiar godzin
1.Dyrektor szkoły (zespołu) licz±cej
Do 8 oddziałów 8
9 - 16 oddziałów 5
17 oddziałów i więcej 3
Wicedyrektor szkoły (zespołu)7
2. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego liczącego
Do 10 oddziałów 8
11 - 20 oddziałów 6
21 i więcej 2
Wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego liczącego
Do 20 oddziałów 8
21 i więcej 4
3. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego 3
Wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego 7
4. Kierownik warsztatu szkolnego (laboratorium) we wszystkich typach szkół 4
Zastępca kierownika 6
Kierownik pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego 8
5. Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej6
Wicedyrektor Poradni 12
Kierownik filii 12
6Dyrektor bursy
Do 140 wychowanków 10
141 - 200 wychowanków 8
Powyżej 200 wychowanków6
Wicedyrektor bursy
Powyżej 200 wychowanków10
7Kierownik internatu
Do 140 wychowanków12
Powyżej 140 wychowanków10
8 Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem
Do 30 wychowanków20
31 - 80 wychowanków16
81 - 120 wychowanków14
Powyżej 120 wychowanków12
9Kierownik świetlicy w szkole specjalnej
Do 30 wychowanków18
31 - 80 wychowanków14
81 - 120 wychowanków12
Powyżej 120 wychowanków10
10Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury6
Kierownik oddziału w MDK12
Kierownik pracowni16
Kierownik filii24
>

§2


1. W szkole (zespole szkół) każdego typu, który liczy 15 - 30 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. W szkole (zespole szkół) każdego typu, która liczy 31 i więcej oddziałów, tworzy się kolejne stanowisko wicedyrektora.

§3


Wymiar zajęć ustalony zgodnie z §1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§4


1. Upoważnia się Starostę do zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w § 1, w całości lub w części, nie dłużej jednak niż na okres jednego roku szkolnego.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.l, może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego nauczyciela po poinformowaniu odpowiednich struktur związkowych.

§5


Nauczyciele, którym powierzono stanowisko kierownicze mogą być zobowiązani do odpłatnej pracy w godzinach ponad wymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością w wymiarze nie przekraczającym 4 godziny tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba realizacji większej liczby godzin.

§6


Upoważnia się Starostę do obniżenia wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno - wychowawczych nauczycielowi realizującemu zadania nauczyciela doradcy metodycznego, nie więcej jednak niż o 2/3 tego wymiaru.

§7


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Na podstawie art. 42 ust.6 i 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997 r. z późn. zm.) organ prowadzący ustala zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Wicestarosta
Marian Świątkowski