BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520665

Data: 23 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: XIX/151/2000
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2000 r.

Uchwała Nr XIX/151/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 sierpnia 2000 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2000 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz §46 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego Uchwałą Nr IV /15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urzęd. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445) z późn. zm.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć plany pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2000 r. w brzmieniu przedstawionym Radzie przez
przewodniczących poszczególnych komisji, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wywołanie niniejszej uchwały wynika z ustawowego wymogu przedłożenia planów pracy komisji Radzie Powiatu. Konstrukcja planów pracy komisji oparta została na propozycji planu pracy Rady Powiatu i uchwalonego "Programu rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2000 r."


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek