BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526501

Data: 25 października 2000 r.
Nr uchwały: XXI/158/2000
Dotyczy: przejęcia Informacji o sytuacji na Rynku Pracy w roku 2000 w Powiecie inowrocławskim z uwzględnieniem łagodzenia skutków bezrobocia
Uchwała Nr XXI/158/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 października 2000 r.


w sprawie przejęcia Informacji o sytuacji na Rynku Pracy w roku 2000 w Powiecie inowrocławskim z uwzględnieniem łagodzenia skutków bezrobocia.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. nr 91 poz. 578 z późń. zm. ) oraz Uchwały Nr XIX / 150 /2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 sierpnia 2000 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2000 roku.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć Informację o sytuacji na Rynku Pracy w roku 2000 w Powiecie Inowrocławskim z uwzględnieniem łagodzenia skutków bezrobocia.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Powiat Inowrocławski z dniem 1 stycznia 2000 roku został ponownie uznany za rejon zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Od kilku lat na terenie obecnego Powiatu Inowrocławskiego utrzymuje się trwała w stosunku do zapotrzebowania nadwyżka podaży niezagospodarowanej siły roboczej. Powoduje to narastanie zjawiska ubóstwa oraz towarzyszących mu patologii społecznych. Spowodowało to, ze Rada Powiatu uznała, iż sprawom bezrobocia winna (być poświęcona Sesja Rady Powiatu, która odbędzie się w miesiącu październiku.
Podstawową przyczyną bezrobocia w Polsce jest niska zdolność gospodarki do tworzenia nowych miejsc pracy. Polityka pasywna rynku pracy polegająca na łagodzeniu skutków bezrobocia poprzez zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne oraz świadczenia ubezpieczenia Zdrowotnego finansowana jest obligatoryjnie ze środków Funduszu Pracy. Aktywna polityka. rynku pracy mająca za zadanie zmniejszania bezrobocia poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych finansowana jest z limitowanych środków Funduszu Pracy na poziomie nie zapewniającym znacznego ograniczenia
bezrobocia. Samorząd .Powiatowy ma małe możliwości kreowania aktywnej polityki rynku pracy. Przygotowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu programy awizujące osoby bezrobotne oraz przyznane limity na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu nie uzdrawiają sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Aby bezrobocie uległo ograniczeniu niezbędne jest szybkie tempo wzrostu gospodarczego, które przyczyni się do przyrostu efektywnych miejsc pracy. W tym zakresie samorząd powiatowy nie posiada jednak żadnych instrumentów. Ze względu na to, iż realizowana w powiecie polityka rynku pracy zdeterminowana jest przede wszystkim wysokością środków otrzymywanych z Krajowego Urzędu Pracy oraz ze względu na bardzo ograniczone możliwości wpływu samorządu powiatowego na wysokość bezrobocia i ograniczanie jego skutków uważam za zasadne przyjęci Informacji o sytuacji na Rynku Pracy w roku 2000 w Powiecie Inowrocławski z uwzględnieniem łagodzenia skutków bezrobocia.


Starosta
Leonard Maciejewski