BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522897

Data: 25 października 2000 r.
Nr uchwały: XXI/159/2000
Dotyczy: ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu z tytułu odbywania przez radnych Powiatu w Inowrocławiu podróży służbowych pojazdem samochodowym, nie będącym własnością Powiatu
Uchwała Nr XXI/159/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 października 2000 r.


w sprawie: ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu z tytułu odbywania przez radnych Powiatu w Inowrocławiu podróży służbowych pojazdem samochodowym, nie będącym własnością Powiatu.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w zw. z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. W przypadku wyrażenia na wniosek radnego zgody na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Powiatu, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych w § 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 41, poz. 239).
2. Zgodę, o której mowa w § 1 wyraża Przewodniczący Rady Powiatu, a w stosunku do Przewodniczącego - jeden z Wiceprzewodniczących Rady.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Traci moc uchwała Nr VI/31/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na odbywanie przez Przewodniczącą Rady Powiatu podróży służbowych własnym samochodem osobowym oraz ustalenia zasad pokrywania kosztów tych podróży.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu
IwonaStanek


Uzasadnienie


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799) nakłada na Radę Powiatu obowiązek określenia w drodze uchwały wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu z tytułu zwrotu kosztów przejazdu.


Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Urszula Słotkowska