BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519250

Data: 29 listopada 2000 r.
Nr uchwały: XXII/163/2000
Dotyczy: przyjęcia Informacji o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Powiecie Inowrocławskim
Uchwała Nr XXII/163/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 listopada 2000 r.


w sprawie przyjęcia Informacji o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Powiecie Inowrocławskim.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XIX/150/200d Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2000 r.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć Informację o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Powiecie Inowrocławskim.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z Uchwałą Nr XIX / 150/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 sierpnia 2000 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na II półrocze 2000roku listopadowa sesja Rady Powiatu ma być poświęcona omówieniu funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. W załączniku do niniejszej uchwały podjęto próbę przedstawienia działalności poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie powiatu oraz działań podejmowanych przez poszczególne samorządy terytorialne w sferze ochrony zdrowia. Ocena działalności systemu ochrony zdrowia wykraczająca poza ramy wyników finansowych osiąganych przez poszczególne zakłady opieki zdrowotnej jest trudna ze względu krótki okres czasu, jaki upłynął od wdrożenia reformy służby zdrowia. Wpływ działań reformatorskich na poprawę stanu zdrowia ludności, w więc realizację zasadniczego celu reform, można będzie ocenić za lat kilka..
Z powyższych względów uważam za zasadne podjęcie przez Radę Powiatu Uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Powiecie Inowrocławskim Przedmiotem odrębnej debaty Rady Powiatu w Inowrocławiu winna być zaś ocena sytuacji ekonomicznej PSZOZ w Inowrocławiu oraz program jego restrukturyzacji.


Wicestarosta
Marian Świątkowski