BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519527

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/170/2000
Dotyczy: budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
Uchwała Nr XXIII/170/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2000 r.

w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116,124,128 ust. 2 i 134 ust. 3, 4 i art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć do realizacji budżet powiatu na rok 2001 w następującej wysokości:
1. Dochody budżetu w wysokości 90.223.108 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w art. 1 obejmuje:
a) plan finansowy z zakresu administracji rządowej 22.279.600 zł - zadania zlecone powiatowi 19.679.600 zł -zadania realizowane przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej 2.600.000 zł
b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 15.745.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2


1. Wydatki budżetowe w wysokości 91.023.108 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwota 86.549.324 zł
a) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi oraz zadań przejętych przez Powiat na zasadzie porozumienia z organami administracji rządowej 22.279.600 zł załącznik nr 2
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.477.172 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 2.788.500 zł w tym: na inwestycje 1.788.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 7
3. Kwota wydatków, określonych w ust. 1 obejmuje ponadto:
1) wydatki związane z realizacja zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 560.900 zł

§3


Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu w wysokości 800.000 zł jest kredyt zaciągnięty w bankach krajowych w/w kwocie .

§4


Ustala się plan przychodów i wydatków dla:
- środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 5
- gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 6

§5


Ustala się plan przychodów i wydatków dla:
- Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem nr 10
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9
- Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi zgodnie z załącznikiem nr 11

§6


Tworzy się rezerwy w kwocie 1.244.310 zł
1) ogólna w wysokości 910.000 zł
2) celowa na likwidację awarii i zagrożeń losowych 334.310 zł
w tym na: - Domy Pomocy Społecznej 257.458 zł - Oświata 76.852 zł

§7


Upoważnia się Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do:
1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 200.000 zł na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego.
4. Udzielania poręczeń do kwoty 100.000 zł

§8


Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu Inowrocławskiego może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie na kwotę 200.000 zł

§9


Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach danego rozdziału między paragrafami z wyłączeniem paragrafów dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

§10


Zobowiązuje Zarząd Powiatu do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§11


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§12

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz w lokalnej prasie i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu działając na podstawie art. 119 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2001 r.
Zawiera on następujące parametry:
- planowane dochody kwocie 90.223.108 zł wykazują wzrost o 3 % - do przewidywanego wykonania 2000 r.
- planowane wydatki w kwocie 91.023.108 zł wykazują wzrost o 5,8 % do przewidywanego wykonania 2000 r.
- wynik finansowy - niedobór budżetowy w kwocie 800.000 zł.
Zarząd Powiatu Inowrocławskiego działając na podst. art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o finansach publicznych zamierza w 2001 r. zaciągnąć kredyt w kwocie 800.000 zł, który przeznaczy na:
- na dofinansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych i placówek o p i ekuńczo
wychowawczych.
Sporządzona prognoza sytuacji finansowej wskazuje, że Powiat spełni warunki określone w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (art.113i114).
Projektowane dochody na 2001 r. w kwocie 90.223.108 zł wynikają z :
1) zwiększenia wpływów dochodów własnych o 39,9% 2) zwiększenia dotacji na zadania własne o 8,4% 3) zwiększenia subwencji oświatowej 04,7%
4) zmniejszenia wpływu z udziału w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa
5) zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o 10,7% tj.
6) zmniejszenie dotacji na zadania zlecone na podstawie porozumień 021,2%
W ramach wydatków tego budżetu zapewnione zostały środki na działalność takich instytucji jak:
- 8 Domów Pomocy Społecznej
- 4 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (Domy Dziecka)
Powiat otrzyma dotacje na łączną kwotę 22.279.600 zł oraz subwencje w kwocie 44.531.210 zł pozostała kwota to dochody własne, które w ogólnym budżecie stanowią 8,5 %.
Zwiększenie subwencji oświatowej o 4,7 % w stosunku do roku ubiegłego przy wdrożeniu Karty Nauczyciela powoduje, że Powiat z własnych dochodów musi dofinansować placówki oświatowe kwotą 681.018 zł.
Otrzymane dotacje na Domy Pomocy Społecznej i Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze nie pozwalają przeznaczyć środków na inwestycje.
Na ukończenie inwestycji w Domach Pomocy Społecznej niezbędne są środki w kwocie 6.850.000 zł.
Z kwoty tej przypada na:
- ukończenie Pawilonu dla Samotnych Matek przy DPS Warzyn - 350.000 zł - DPS Ostrowo - 6.500.000 zł
Planowana kwota dochodów 90.223.180 zł wymaga dużej operatywności działania i zapewnia ona:
-funkcjonowanie Powiatu w obecnej strukturze - nakłady na inwestycje 1.788.500 zł
- dofinansowanie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej kwotą 1.000.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.


Starosta
Leonard Maciejewski