BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520655

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/173/2000
Dotyczy: odwołania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
Uchwała Nr XXIII/173/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2000 r.


w sprawie odwołania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 44 ust. 4 i art. 46 pkt 1 lit. "e" ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ), art. 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ),
po uzyskaniu opinii Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Odwołać z dniem 31 grudnia 2000 r. Pana Przemysława Paciorka ze stanowiska Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

§2


Powierzyć Panu dr. Eligiuszowi Patalasowi, za jego zgodą, pełnienie obowiązków Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na czas określony od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 stycznia 2001 r.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu, polegające w szczególności na doręczeniu odwołania dotychczasowemu Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz wykonywaniu czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do p. o. Dyrektora tego zakładu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wywołanie niniejszej uchwały związane jest z prośbą dr n. med. Przemysława Paciorka - Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31 marca 2001 r. na podstawie porozumienia stron i odwołanie z dniem 1 stycznia 2001 r. ze stanowiska Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Odwołanie Pana Przemysława Paciorka ze stanowiska Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej równoznaczne jest z wypowiedzeniem stosunku pracy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, który po doręczeniu w formie pisemnej odwołania w dniu 29 grudnia 2000 r., upłynie z dniem 31 marca 2001 r. W okresie wypowiedzenia Pan Przemysław Paciorek będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.
Pełnienie obowiązków Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu powierzone zostanie Panu dr Eligiuszowi Patalasowi, za jego zgodą, na czas określony od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 stycznia 2001 r.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek