BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 518950

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/174/2000
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r.
Uchwała Nr XXIII/174/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2000 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) w zw. z art. 21 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 1 i art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1040)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale Nr IV /20/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dokonać zmiany poprzez skreślenie dotychczasowego zapisu w §1 i wpisanie: "Tworzy się Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie nr 11, 88-108 Inowrocław".

§2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Uchwałą Nr IV /20/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w §1 utworzony został Zarząd Dróg powiatowych w Inowrocławiu. W Uchwale nie została sprecyzowana siedziba Zarządu Dróg Powiatowych. W związku z tym konieczny jest dokładny zapis adresu w/w Zarządu, potrzebny do uaktualnienia danych w Urzędzie Statystycznym jak również w Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu. Proszę o przyjęcie w/w Uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski