BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520622

Data: 29 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: XXIII/176/2000
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr XX/154/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 września 2000 roku dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
Uchwała Nr XXIII/176/2000
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2000 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/154/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 września 2000 roku dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997 f. Dz.U.Nr 56 poz. 357 z późn.zm.) zwanej dalej Kartą Nauczyciela.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmiany treści §5 pkt 1 ppk.2 Uchwały Nr XX/154/2000 z dnia 27 września 2000 r.,który otrzymuje brzmienie:
"za prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przysługuje dodatek w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego"

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 21 listopada 2000 r.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Na podstawie art.30 ust.6 i art.49 ust. 1 pkt. 1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela. / tekst jednolity z 1997 r Dz. U Nr 56, poz. 357 z późn. zm./ w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2000 r. (Dz.U.Nr 100, poz. 1074 - wchodzące w życie z dniem ogłoszenia t.j. 21 listopada 2000 roku/ zmieniające rozporządzenie z dnia 11 maja 2000 r. Dz.U. Nr 39, poz. 455) dokonano zmiany treści w § 5 pkt. 1 ppkt 2 Uchwały Nr XX/154/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 września 2000 r., który otrzymał brzmienie:
"za prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przysługuje dodatek w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego". W związku z powyższym dokonanie zmiany treści w § 5 pkt 1 ppkt 2 Uchwały Nr XX/154/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 września 2000 r. staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski