BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527654

Data: 18 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: III/29/2002
Dotyczy: delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku
Uchwała nr III/29/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 18 grudnia 2002 r.


w sprawie delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku.


Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Delegować do pracy w komisji ds. bezpieczeństwa i porządku Powiatu Inowrocławskiego następujących radnych:

- radny Jan Biemacki
- radny Andrzej Orczykowski

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3

Traci moc uchwała Nr XXXIV /269/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20 lutego 2002 r.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Do komisji ds. bezpieczeństwa i porządku wchodzą między innymi dwaj radni delegowani przez Radę Powiatu zgodnie z dyspozycją zawartą w art.38a ust. 5 pkt. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. W związku z powyższym obecna Rada delegowała radnych Jana Biemackiego i Adrzeja Orczykowskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski