BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527639

Data: 31 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: XXIV/184/2001
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr XV/106/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 5 kwietnia 2000 r.
Uchwała Nr XXIV/184/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 stycznia 2001 r.


zmieniająca Uchwałę Nr XV/106/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 5 kwietnia 2000 r.
w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 21 d ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów ( tekst jednolity z 1999 r., Dz. U. Nr 52, poz. 547 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 61, poz. 707 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W Uchwale Nr XV/106/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 5 kwietnia 2000 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu wprowadza się następujące zmiany:
l) § 2 otrzymuje brzmienie:
,,§ 2. Powołanie następuje na czas nieokreślony, w niepełnym ( 1/2 etatu) wymiarze czasu pracy.";
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 3. Ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia Pana Macieja Stefańskiego na stanowisku, o którym mowa w §l, za jego zgodą, wg XVIII kategorii zaszeregowania w kwocie 1200 zł, ( słownie: jeden tysiąc dwieście zł )."

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Pan Maciej Stefański został powołany na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu Uchwałą Nr XV/I06/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 5 kwietnia 2000 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu. W ciągu kilku miesięcy działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów okazało się, że istnieje duże zapotrzebowanie na usługi z zakresu ochrony konsumentów. W trakcie każdego dyżuru Pana Macieja Stefańskiego z prośbą o interwencję zgłasza się od 7 do 10 osób. Do grudnia 2000 r. z usług biura skorzystało ok. 120 osób, co znajduje swoje potwierdzenie w prowadzonej ewidencji. Z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów przed sądami powszechnymi toczy się obecnie kilka postępowań cywilnych. Zapoznanie się z każdą sprawą, redagowanie pism i wezwań oraz wszczęcie postępowań cywilnych pochłania wiele czasu. Powiatowy Rzecznik Konsumentów reprezentuje konsumenta w trakcie procesu i rozprawy przed sądem. Z uwagi na złożoną materię prawną niektórych spraw konieczne jest dodatkowe zapoznawanie się ze specjalistyczną literaturą prawniczą, komentarzami oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego. Pan Maciej Stefański w celu zapewnienia ciągłości i sprawności funkcjonowania biura często poświęca swój wolny czas. W związku z powyższym zasadnym uznać należy podjęcie przez Radę Powiatu w Inowrocławiu w/w uchwały.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek