BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521814

Data: 30 grudnia 2002 r.
Nr uchwały: IV/30/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
Uchwała Nr IV/30/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 L Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz.984) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz.984),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r.( z późn. zm.) poprzez utworzenie w planowanych dochodach i wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziału 80110 "Gimnazja" na kwotę 27.295,- zł a zmniejszenie o ww. kwotę rozdziału 80130 "Szkoły zawodowe".

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/30/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 grudnia 2002 r.


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2002 r. i tak:

W związku z utworzeniem przy Szkole Zawodowej im. J. Kilińskiego w Inowrocławiu Gimnazjum dla Dorosłych oraz otrzymaniem środków najego działalność tytułem podpisanych porozumień z Miastem Inowrocław i Gminą Inowrocław dokonano przeniesienia planowanych dochodów i wydatków między rozdziałami w następujący sposób:

1. PLANOWANE DOCHODY

Dział 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80130 "Szkoły zawodowe", § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" zmniejszono o 27.295,- zł, a utworzono rozdział 80110 "Gimnazja", § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w ww. kwocie.

2. PLANOWANE WYDATKI

Dział 801 " Oświata i wychowanie", rozdział 80130 " Szkoły zawodowe", zmniejszono o łączną kwotę 27.295,- zł
z czego:
- § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o 23.470,- zł
- § 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 3.364,- zł
- § 4120 "Składki na Fundusz Pracy" o 461,- zł
a utworzono rozdział 80110 "Gimnazja", w kwocie i paragrafach jw.


Starosta
Leonard Maciejewski