BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522890

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/189/2001
Dotyczy: przyjęcia informacji "Koncepcja funkcjonowania PSZOZ z uwzględnieniem jego aktualnego zadłużenia i spodziewanych strat finansowych w 2001 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Społecznej PSZOZ w Inowrocławiu za lata 1999-2000r:"
Uchwała Nr XXV/189/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lutego 2001 roku

w sprawie przyjęcia informacji "Koncepcja funkcjonowania PSZOZ z uwzględnieniem jego aktualnego zadłużenia i spodziewanych strat finansowych w 2001 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Społecznej PSZOZ w Inowrocławiu za lata 1999-2000r:"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIV/186/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2001 r.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację pt. "Koncepcja funkcjonowania PSZOZ w Inowrocławiu z uwzględnieniem jego aktualnego zadłużenia i spodziewanych strat finansowych w 2001 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Społecznej PSZOZ w Inowrocławiu za lata 1999- 2000 r."

§2


Przedstawić Radzie Powiatu w miesiącu maju program naprawczy Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważenia przychodów i kosztów wynikających z działalności Zakładu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/186/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 stycznia 2001 r. tematem sesji Rady Powiatu w miesiącu lutym jest koncepcja funkcjonowania PSZOZ z uwzględnieniem jego aktualnego zadłużenia i spodziewanych strat finansowych w 2001 r. oraz ocena działalności Rady Społecznej przy Szpitalu.
Trudna sytuacja finansowa tegoż Zakładu podyktowana jest przede wszystkim malejącymi przychodami z Kas Chorych oraz niezależnego od Zakładu wzrostu cen rynkowych towarów i usług. Opracowany w miesiącu sierpniu Program Restrukturyzacji PSZOZ w Inowrocławiu wymaga obecnie dostosowania do aktualnej sytuacji finansowej, która z powodu niższych niż planowane przychodów z Kas Chorych jest gorsza od planowanej. Obniżenie przychodów nie wynika ze zmniejszenia liczby świadczonych usług, lecz spowodowane jest obniżeniem cen świadczeń przez Kasy Chorych, powoduje to konieczność przygotowania nowej koncepcji ograniczenia kosztów oraz podjęcia działań zmierzających do zrównoważenia przychodów i kosztów. Ze względu na zmiany kadrowe, jakie nastąpiły w roku bieżącym w PSZOZ w Inowrocławiu oraz renegocjacje umów z Kasą Chorych, która w odniesieniu do części oddziałów szpitalnych nastąpi w miesiącu lutym, przedstawienie Radzie Powiatu takiego realnego programu naprawczego możliwe będzie w miesiącu maju. Z tego też względu uważam za zasadne .przyjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przyjęcia informacji pt. "Koncepcja funkcjonowania PSZOZ z uwzględnieniem jego aktualnego zadłużenia i spodziewanych strat finansowych w 200 I r. oraz sprawozdanie
z działalności Rady Społecznej PSZOZ w Inowrocławiu za lata 1999-2000 r.


Starosta
Leonard Maciejewski