BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520702

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/190/2001
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenie ujednoliconego tekstu Statutu
Uchwała Nr XXV/190/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lutego 2001 roku


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenie ujednoliconego tekstu Statutu.

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje


§1


W Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zatwierdzić uchwalone przez Radę Społeczną tego Zakładu następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3:
a) skreśla się pkt2 i dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:
,,2a) przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. m 133, poz. 872 z późn. zm. ),
2b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył (Dz. U. m 166, poz. 1204 ),",
b) w pkt.3) dodaje się na końcu wyrazy" oraz zarządzenia m 205/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 12 listopada 1998 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej",
c) w pkt. 4 skreśla się wyrazy "oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych";
2) w §2:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz "miasto",
b) skreśla się ust.2;
3) w § 3 wyraz "Inowrocławski" zastępuje się wyrazami "w Inowrocławiu";
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
,,1. Zakład podlega obowiązkowi wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę oraz podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Zakład posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej - postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 1998 r. Nr Rej. PZOZ 24/98.";
5) § 5 otrzymuje brzmienie:
"Zakład posiada prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie i rodzaju określonym niniejszym statutem.";
6) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Obszar działania Zakładu obejmuje Powiat Inowrocławski:
1) miasto Inowrocław,
2) gminę Inowrocław,
3) gminę Dąbrowa Biskupia,
4) gminę Gniewkowo,
5) gminę Janikowo,
6) gminę Kruszwica,
7) gminę Pakość,
8) gminę Rojewo,
9) gminę Złotniki Kujawskie.";
7) w § 8:
a) w ust.2:
- po wyrazach "organ założycielski" dodaje się przecinek i wyraz "może", - po wyrazie "realizować" skreśla się wyraz "może",
b) ust.3 otrzymuje brzmienie:
"Zakład może realizować cele szczególne, określone w odrębnych przepisach i z nich wynikające.";
8) §9 otrzymuje brzmienie:
"Do zadań Zakładu należy w szczególności:
1) udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,
2) udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych,
3) udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym z zakresu analityki medycznej,
4) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy doraźnej i pogotowia ratunkowego - w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia,
5) prowadzenie badań profilaktycznych,
6) promocja zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, w tym uczestniczenie w realizacji programów zdrowotnych,
7) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
8) prowadzenie - zgodnie z potrzebami Zakładu - spraw pracowniczych, socjalnych,
działalności administracyjnej, eksploatacyjno-technicznej, ekonomiczno- finansowej oraz działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i obronności w zakresie określonym odrębnymi przepisami.";
9) w § 10:
a) zdanie główne stanowi ust. l w brzmieniu:
" l. Zakład, realizując cele i zadania, o których mowa w § 8 i 9, udziela świadczeń zdrowotnych poprzez działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z:
l) badaniem i poradą lekarską,
2) leczeniem,
3) badaniem i terapią psychologiczną,
4) rehabilitacją leczniczą,
5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
6) opieką nad zdrowym dzieckiem,
7) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną,
8) pielęgnacją chorych,
9) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
10) opieką paliatywno-hospicyjną,
11) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
12) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
13) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.",
b) po ust. l dodaje się ust.2 w brzmieniu:
" 2. Świadczenia zdrowotne i związane z ich udzielaniem usługi Zakład realizuje w formie: l) stacjonarnej przez szpital specjalistyczny na II poziomie referencyjnym w sieci szpitali krajowych,
2) ambulatoryjnej przez przychodnie i poradnie specjalistyczne,
3) zakładu usług pielęgniarskich,
4) zakładów, pracowni i laboratoriów diagnostycznych,
5) pracowni rehabilitacyjnych,
6) pogotowia ratunkowego.";
10) § 11 otrzymuje brzmienie:
"l. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 10, oraz prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym w ust.2, pod warunkiem, że nie
ograniczy to dostępności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
2. Działalność gospodarczą, o której mowa w ust. l, Zakład prowadzi w szczególności w zakresie:
l) wynajmu, dzierżawy pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej,
2) działalności gastronomicznej,
3) usług pralniczych,
4) obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi,
5) obrotu detalicznego sprzętem zaopatrzenia ortopedycznego,
6) usług transportowych,
7) przewozu chorych,
8) naprawy i serwisu sprzętu medycznego,
9) utylizacji odpadów,
10) usług hotelowych dla opiekunów osób hospitalizowanych,
11 )przechowalni zwłok.
3. Środki finansowe uzyskane z tytułów określonych w ust.2 przeznaczone są na działalność statutową Zakładu. ";
11) w § 12 po wyrazach "w ustawie," dodaje się wyrazy ,,0 której mowa w § 1 ust.3 pkt. 1 ,";
12) § 13 otrzymuje brzmienie:
,,1. Organem zarządzającym Zakładu jest Dyrektor Zakładu.
2. Dyrektor Zakładu kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.";
13) skreśla się § 14; 14) skreśla się § 16;
15) § 17:otrzymuje brzmienie:
"Dyrektor Zakładu wykonuje swoje działania kierownicze przy pomocy kierowników jednostek organizacyjnych Zakładu.",
16) § 18 otrzymuje brzmienie:
"Dyrektor Zakładu podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące zarządzania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.";
17) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:
,,1. Do dokonywania czynności prawnych jednoosobowo w imieniu Zakładu upoważniony jest Dyrektor Zakładu. Zastępcy Dyrektora Zakładu działają w granicach pełnomocnictwa.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 ustanawia i odwołuje Dyrektor Zakładu.";
18) w § 19 po wyrazie "Dyrektor" dodaje się wyraz w brzmieniu "Zakładu";
19) § 20 otrzymuje brzmienie:
Rada Społeczna liczy 7 osób.
20) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:
"Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz określa jej skład osobowy Rada Powiatu w Inowrocławiu.";
21) § 21 otrzymuje brzmienie:
,,1. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie organowi założycielskiemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,
e) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z Dyrektorem Zakładu,
2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji, d) podziału zysku,
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Powiatu w Inowrocławiu,
4) zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu,
5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
6) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania,
7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie, o której mowa w § 1 ust.3 pkt. 1 oraz w niniejszym statucie.
2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa uchwalony przez nią i zatwierdzony przez Radę Powiatu w Inowrocławiu regulamin.";
22) § 22 otrzymuje brzmienie:
1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
2. Rozpoczęcie i zakończenie kadencji Rady Społecznej określa Rada Powiatu w Inowrocławiu.
3. Odwołanie Rady Społecznej oraz poszczególnych jej członków może nastąpić przed upływem kadencji na podstawie uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu.";
23) w § 23 wyraz "Inowrocławskiego" zastępuje się wyrazami "w Inowrocławiu", a wyraz "dyrektorowi" zastępuje się wyrazem "Dyrektorowi";
24) w § 24:
a) w ust. 1 wyrazy "oraz po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających" zastępuje się wyrazami "jeden przedstawiciel każdej organizacji związkowej działającej",
b) w ust.2 po wyrazie "uczestniczyć" dodaje się przecinek i wyrazy " z głosem doradczym,"
25) § 25 otrzymuje brzmienie:
" W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:
1) Szpital Powiatowy im. dra Ludwika Błażka, składający się z:
a) Oddziału Wewnętrznego I, .
b) Oddziału Wewnętrznego II,
c) Oddziału Wewnętrznego III,
d) Oddziału Chirurgii I,
e) Oddziału Chirurgii II,
t) Oddziału Chirurgii Dziecięcej,
g) Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii,
h) Oddziału Urologicznego,
i) Oddziału Okulistycznego,
j) Oddziału Laryngologicznego,
k) Oddziału Neurologicznego,
l) Oddziału Położniczo-Ginekologicznego,
m) Oddziału Dziecięcego,
n) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Poradnią Anestezjologiczną i Leczenia Bólu,
o) Oddziału Noworodkowego,
p) Izby Przyjęć z Oddziałem Ratunkowym i Oddziałem Chirurgii Jednego Dnia,
q) Stacji Dializ z Pracownią Koncentratów,
r) Bloku Operacyjnego,
s) Działu Opieki Paliatywnej z Oddziałem Opieki Paliatywnej oraz Poradnią Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej z Zespołem Opieki Domowej,
t) Działu Rehabilitacji z Oddziałem Opieki Długoterminowej oraz Poradnią Rehabilitacyjną i Pracownią Rehabilitacji;
2) Zakład Usług Pielęgniarskich;
3)Przychodnie Specjalistyczne z Poradniami: Audiologiczną, Alergologiczną dla Dorosłych, Alergologiczno-Pulmonologiczną dla Dzieci, Antynikotynową, Chorób Płuc i Gruźlicy, Chirurgiczną Ogólną, Chirurgiczną Ogólną dla Dzieci, Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Onkologicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Stomatologicznej, Diabetologiczną, Endokrynologiczną, Gastroenterologiczną, Hepoatologiczną, Internistyczną, Kardiologiczną, Laryngologiczną, Medycyny Pracy, Okulistyczną, Nefrologiczną, Neurologiczną" Neurologii Dziecięcej, Neurochirurgiczną, Położnoczo-Ginekologiczną, Prolaktacyjną ze Szkołą Rodzenia, Patologii Noworodków i Wcześniaków, Preluksacyjną, Psychologiczną, Pracowniczą, Reumatologiczną, Skórno- Wenerologiczną, Urologiczną, Zdrowia Psychicznego, Wad Postawy;
4) Pogotowie Ratunkowe;
5) Zakłady, pracownie i laboratoria diagnostyczne:
a) Centralne Laboratorium Analityczne,
b) Zakład Mikrobiologii Lekarskiej z Pracownią Cytologiczną,
c) Zakład Diagnostyki Obrazowej,
d) Zakład Anatomii Patologicznej,
e) Pracownia Elektrodiagnostyki z Pracownią Rehabilitacji Kardiologicznej,
t) Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej, g) Pracownia Bronchoskopii,
h) Pracownia Audiometryczna,
i) Bank Krwi z Pracownią Serologiczną;
6) Działy, sekcje i samodzielne stanowiska pracy w zakresie działalności pomocniczej i administracji:
a) Apteka Szpitalna,
b) Apteka Ogólnodostępna,
c) Centralna Sterylizatornia,
d) Dział Pralni i Dezynfekcji,
e) Dział Żywienia,
t) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
g) Dział Techniczny,
h) Dział Zaopatrzenia,
i) Dział Ekonomiczno-Finansowy,
j) Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji,
k) Dział Służb Pracowniczych,
l) Sekcja do spraw Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości,
m) Sekcja Transportu,
n) Sekcja Informatyki,
o) Sekcja Naprawy i Konserwacji Urządzeń Medycznych,
p) Stanowisko do spraw Zakładowej Kontroli Gospodarczej i Inwentaryzacji,
q) Zakładowy Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
r) Stanowisko Radcy Prawnego,
s) Stanowisko do spraw Organizacyjno-Prawnych,
t) Stanowisko do spraw Marketingu,
u) Stanowisko do spraw Ankietyzacji i Analiz Procedur Medycznych,
v) Stanowisko Psychologa Szpitalnego,
w) Stanowisko do spraw Obrony Cywilnej,
x) Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej, y) Stanowisko Kapelana Szpitalnego.";
26) § 26 otrzymuje brzmienie:
"1.Organizację wewnętrzną i zakres działania jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu, o których mowa w § 25, ustala Dyrektor Zakładu w formie regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej.
2. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi Załącznik do niniejszego statutu."
27) w § 27:
a) w ust.l po wyrazach "w ustawie" dodaje się przecinek, a wyrazy "z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. Nr 91, poz. 408 z późno zmianami )" zastępuje się wyrazami ,,0 której mowa w § 1 ust.3 pkt. 1 ",
b) w ust.3 po wyrazie "finansowej" skreśla się przecinek, a wyrazy "który opiniuje i zatwierdza Rada Społeczna - dotyczy to zarówno założeń planu na dany rok, jak i sprawozdania z jego realizacji" zastępuje się wyrazami " ustalany przez Dyrektora Zakładu",
c) po ust.2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:
" Plan finansowy Zakładu na dany rok oraz sprawozdanie z jego realizacji opiniuje
Rada społeczna"; 28) w § 28:
a) zdanie główne stanowi ust. 1, w którym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po przecinku wyrazy "z zastrzeżeniem ust.2.",
b) dodaje się zdania, które stanowią ust.2 w brzmieniu:
,,2.Zbywanie, wydzierżawianie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu następuje z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz zasad określonych uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu. Wniesienie majątku do spółki lub fundacji wymaga zgody Rady Powiatu Inowrocławskiego."
29) § 29 otrzymuje brzmienie:
,,1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
l) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych i związanych z ich udzielaniem usług, w szczególności realizowanych na zlecenie:
a) organu założycielskiego lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
e) innych zakładów opieki zdrowotnej i podmiotów uprawnionych do udzielania świadczeń zdrowotnych,
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
2) na realizację zadań i programów zdrowotnych,
3) z wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 11 ust.2,
4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zakład może dokonać zakupu i przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego na zasadach określonych uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu."
30) w § 30:
a) w zdaniu głównym po wyrazie "budżetowe" dodaje się wyrazy "przyznawane przez organ założycielski",
b) pkt.4 otrzymuje brzmienie:
" 4) wykonanie dodatkowego zadania zleconego przez podmiot sprawujący nadzór nad Zakładem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych,"
31) w § 32 usuwa się błędy pisarskie:
a) w ust.2:
- w pkt.3 na końcu przed przecinkiem dodaje się wyrazy "wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku.",
- skreśla się ust.4,
b) cyfrę oznaczającą ustęp ,,6" zastępuje się cyfrą,,3";
32) w §33 wyrazy "podejmuje samodzielną decyzję" zastępuje się wyrazami "decyduje sam";
33) w § 36:
1) wyrazy "w niniejszym statucie mają zastosowanie" zastępuje się wyrazami "niniejszym statutem zastosowanie mają",
2) po wyrazie "ustawy" dodaje się przecinek, a wyrazy "z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej" zastępuje się wyrazami ,,o której mowa w § 1 ust.3 pkt. 1 ";
34) po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu:
"Dla zapewnienia jednolitego oznaczania akt ustala się dla Zakładu symbol "PS ZOZ".
35) § 37 otrzymuje brzmienie:
" Wprowadzenie zmian do niniejszego statutu oraz uchwalenie nowego statutu przez Radę Społeczną wymaga zatwierdzenia przez Radę Powiatu w Inowrocławiu."

§2


Zatwierdzić jednolity tekst Statutu stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o dokonanie zmian w Statucie tegoż Zakładu i ujednolicenie tekstu Statutu. Proponowane zmiany w Statucie oraz ujednolicenie tekstu Statutu uzyskały akceptację Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 3 O sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późno zm.) Statut nadaje podmiot, który utworzył zakład. Art. 39 ust. 3 cyt. ustawy stanowi, iż zmiany Statutu dokonywane są w trybie ustalonym dla uchwalania statutu. Tak więc zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zarówno statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jak i jego zmiany uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład. Organem właściwym do zatwierdzenia zmian oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu jest Rada Powiatu w Inowrocławiu. Zmiany Statutu wynikają z konieczności dostosowania zawartych w nich zapisów do projektowanych zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych zakładu. Ponadto niezbędne stało się doprecyzowanie celów i zadań Zakładu, zakresu i rodzaju udzielanych przez Zakład świadczeń oraz doprecyzowanie podmiotów zamawiających świadczenia.
Mając powyższe na względzie uważam za zasadne dokonanie zmian w Statucie PS ZOZ w Inowrocławiu w brzmieniu przedstawionym przez Radę Społeczną tego Zakładu oraz ze względu na fakt, że uchwalone zmiany w Statucie są liczne, a Statut ten był uprzednio kilkakrotnie nowelizowany zatwierdzenie jednolitego tekstu tego Statutu i podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmian w Statucie i jednolitego tekstu Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski