BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519632

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/192/2001
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
Uchwała Nr XXV/192/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lutego 2001 roku.

w sprawie utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

Na podstawie art.21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155 , poz. 1014 z późniejszymi zmianami) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art.47c ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jedn. z 1998r. Dz.U.Nr 64, poz.414 z późn.zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Utworzyć środek specjalny w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

§2


Środek specjalny tworzy się z dochodów otrzymywanych z tytułu świadczonych odpłatnie usług dla osób nieprzebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej lub innej działalności ubocznej a także pochodzący ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych.

§3


Środek specjalny przeznaczony jest na cele:
1. wskazane przez darczyńcę,
2. poprawę standardu usług w jednostkach pomocy społecznej.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku umożliwi gospodarowanie pozyskiwanymi darowiznami, zgodnie z treścią art. 21 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 , poz. 1014 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U.Nr 91 , poz. 578 z późniejszyrni zmianami) , decyzję o ustanowieniu środków specjalnych podejmuje Rada Powiatu. Art.47c ust.2 i 3 Ustawy o pomocy społecznej (j.t. z 1998r. Dz.U.Nr 64, poz.414 z późn. zm.) określa zarówno źródła pochodzenia środków wpływających na rachunek środka specjalnego w jednostkach pomocy społecznej oraz sposoby ich wydatkowania. Środek specjalny tworzy się z dochodów otrzymywanych z tytułu świadczonych odpłatnie usług dla osób nieprzebywających na stałe w domach pomocy społecznej lub innej działalności ubocznej, a także pochodzących ze spadków, zapisów i darowizn. Środki te mogą być wydatkowane na cele wskazane przez darczyńcę oraz na poprawę standardu usług w tych jednostkach.
W związku z powyższym uważam za zasadne podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.


Starosta
Leonard Maciejewski