BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526500

Data: 29 stycznia 2003 r.
Nr uchwały: V/31/2003
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2003 r.
Uchwała Nr V/31/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 stycznia 2003 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2003 r.


Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz § 13 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego Uchwałą Nr IV /15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa. Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 571 ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Uchwalić plan pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2003 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Inowrocławiu
Urszula Iwicka
Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/31/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 stycznia 2003 r.


Wywołanie niniejszej uchwały wynika z zapisu Statutu Powiatu Inowrocławskiego, który określa, że Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy, w którym może dokonywać zmian i uzupełnień.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka