BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522012

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/203/2001
Dotyczy: podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
Uchwała Nr XXV/203/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lutego 2001 roku


w sprawie podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie alt 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (DL. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytoria1nego (Dz. U. Nr 61, poz. 708)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski w kwocie 400,00 zł.

§2


Wyrazić zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w tabelach punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania przez pracodawcę, o którym mowa w §1 w kwocie 4,00 zł.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytoria1nego, przestały obowiązywać dotychczasowe zasady wynagradzania pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 111, poz. 493 z późn. zm.) Zgodnie z cyt. rozporządzeniem wysokość najniższego wynagf1odzenia zasadniczego oraz wartość jednego punktu tego wynagrodzenia ustala Rada Powiatu. Ustalenie wysokości najniŻ8zego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 4OO,00 zł oraz wartość jednego punktu na poziomie 4,00 zł nie spowoduje dodatkowego obciążenia budżetu powiatu. Proponowane stawki wynagrodzeń pozwalają na zachowanie dotychczasowych wynagrodzeń pracowników szkół i placówek. Z powyższych przyczyn podjęcie przez Radę Powiatu niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski