BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519545

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: XXV/205/2001
Dotyczy: dokonania zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
Uchwała Nr XXV/205/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lutego 2001 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. przyjętego Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2001 r., z późn. zm. poprzez:
1. w planie dochodów budżetowych (Załącznik Nr l) przeniesienia planowanych dochodów na łączną kwotę 51.242,- zł.
W związku z powyższym plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi 90.248.1 08,-zł.
2. w planie wydatków budżetowych ( Załącznik Nr 4) przeniesienia planowanych wydatków na łączną kwotę 17.823.674,- zł.
W związku z powyższym plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 91.048.108,-zł. Deficyt Powiatu nie ulega zmianie i wynosi 800.000,- zł

§2


Informację o zmianach w planie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


I. Dochody
Po dokonaniu szczegółowej analizy budżetu na 2001 rok dokonano w planie dochodów następujących przeniesień:
zmniejszając:
- w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" § 075 "Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych skarbu państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze" o kwotę 42.400,- zł,
- w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe", § 092 "Pozostałe odsetki" o kwotę 8.842,-zł,
utworzono w dziale 853 "Opieka społeczna",
- rozdziale 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" § 69 "Różne opłaty" na kwotę 7.300,-zł, § 075 "Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych skarbu państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze" na kwotę 12.600,-zł, § 092 "Pozostałe odsetki" na kwotę 2600,-zł,
- rozdziale 85302 "Domy Pomocy Społecznej" § 075 "Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych skarbu państwa lub jedno samorzadu teryt. oraz umów o podobnym charakterze" na kwotę 22500,-zł, § 092 "Pozostałe odsetki" na kwotę 2.650,-zł,
- rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" § 092 "Pozostałe odsetki" na kwotę 3.592,-zł
Powyższe zmiany spowodowane zostały koniecznością zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
II. Wydatki
1. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01021 "Inspekcja weterynaryjna"
Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu dokonano utworzenia § 4520 "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zmniejszając jednocześnie § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 279,- zł. Powyższe spowodowane zostało nie ujęciem w planie wydatków opłat z tyto trwałego zarządu nieruchomości.
2. Dział 600 "Transport i łączność", rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"
Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dokonano przeniesienia kwoty 416.200,-zł z § 2320 "Dot.celowe przekazane powiatowi na zadania bż. realizowane na podstawie porozumień między jedno samorządu terytorialnego" na § 2310 "Dot.cel.przekazane gminie na zadania bż.realizowane na podstawie porozumień zawartych między jedno samorządu terytorialnego". Utworzenie § 2310 spowodowane zostało zastosowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Latkowie dokonano przeniesień planowanych wydatków i tak:
- w części dotyczącej administracji zwiększono § 3020 "Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", § 3030" Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", § 4040 "Dodatkowe wynagrodzenia roczne", § 4300 "Zakup usług pozostałych", § 4410 "Podróże służbowe", § 4480 "Podatek od nieruchomości" oraz § 4520
"Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorialnego" na łączną kwotę 81.000,-zł a zmniejszono § 4270 "Zakup usług remontowych", § 4430 "Różne opłaty i składki" na łączną kwotę 43.200,- zł.
- w części dotyczącej utrzymania dróg zwiększono § 4270 "Zakup usług remontowych" i § 4300 "Zakup usług pozostałych" na łączną kwotę 1.222.200,- zł a zmniejszono § 4430 "Różne opłaty i składki" oraz § 6050 "Wydatki inwestycyjne" na łączną kwotę 1.260. 000,-zł.
Łączna kwota dokonanych przeniesień planowanych wydatków miedzy paragrafami w Zarządzie Dróg Powiatowych wynosi 1.303.200,-zł.
Przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami podyktowane zostały koniecznością zabezpieczenia aktualnych potrzeb jednostki jak również prawidłowego zakwalifikowania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
3. Dział 750 "Administracja publiczna",
- rozdział 75020 "Starostwa powiatowe"- na wniosek Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dokonano utworzenia § 2310 "Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bż.realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" i § 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zmniejszając jednocześnie § 2320 "Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bż.realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" i § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" na łączną kwotę 99. 900,-zł. Zmiany te są wynikiem zakwalifikowania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
- rozdział 75045 " Komisje poborowe"- zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu utworzono § 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 19.835,- zł zmniejszając o tę kwotę § 3020 "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń",
Powyższe jest wynikiem zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
4. Dział 754" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
- rozdział 75405 "Komendy powiatowe policji" - na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Inowrocławiu dokonano przeniesień planowanych wydatków po- przez utworzenie § 4020 "Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej" i § 4520 "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" , a zmniejszenie § 3020 "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń", § 4010" Wynagrodzenia osobowe pracowników",
§ 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" oraz § 4480 "Podatek od nieruchomości" na łączną kwotę 42.000,-zł. Powyższe zmiany spowodowane zostały koniecznością zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
- rozdział 75411 "Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej" - zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków tworząc § 4270 "Zakup usług remontowych" a zmniejszając § 4210 "Zakup materiałów
i wyposażenia oraz § 4260 "Zakup energii" na łączną kwotę 40.000,- zł. Zmiany te są wynikiem aktualnych potrzeb jednostki.
5. Dział 801 "Oświata i wychowanie" i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Turystyki dokonano przeniesienia planowanych wydatków na łączną kwotę 15.603. 082,-zł z czego:
- w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększenia na kwotę 15.367.967,-zł a zmniejszenia na kwotę 15.343.863,-zł,
- w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększenia na kwotę 235.115,- zł a zmniejszenia na kwotę 259.219,-zł.
Powyższe spowodowane zostało zmianami organizacyjnymi w podległych placówkach. Z dniem 1 kwietnia 2001 roku powstanie zgodnie z Uchwałą Nr XXI1/165/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, którego celem będzie obsługa finansowo - księgowa szkół i placówek.. Fakt ten spowodował utworzenie w dziale 801 "Oświat i wychowanie" rozdziału 80114 "Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół".
W związku z postępowaniem kwalifikacyjnym nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego przy skończonym stażu utworzono w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80145 "Komisje egzaminacyjne".
Utworzenie w dziale 801 rozdziału 80131 " "Licea i technika zawodowe" to skutek nowej klasyfikacji budżetowej wg. której Zespoły Szkół dzieli się na Szkoły zawodowe oraz Licea i technika zawodowe.
6. Dział 853 "Opieka społeczna"
- rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" - na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków zmniejszając § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 96.119,- zł a zwiększenia § 3110 "Świadczenia społeczne" o kwotę 24.200,- i § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 71.919,- zł w rozdziale 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze". Powyższe ma na celu częściowe zabezpieczenie środków na pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków ośrodków opiekuńczo - wychowawczych
jak również prawidłowe zakwalifikowanie wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
- rozdział 85321 "Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności" - w związku z utworzeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności dokonano przeniesienia planowanych wydatków zmniejszając § 2310 "Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bż. realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" o kwotę 34.430,-zł a tworząc § 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników", § 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne", § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia", § 4300 "Zakup usług pozostałych", § 4410 "Podróże służbowe" oraz § 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne" na łączną kwotę 64.607,-zł. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu o dokonanie zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 30. 177,-zł uruchomiono na ten cel rezerwę ogólną.
- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy" - zgodnie z wnioskiem Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków zwiększając § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników", § 4040 "Dodatkowe wynagrodzenia roczne", § 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne", § 4120 "Składki na Fundusz Pracy" i § 4480 "Podatek od nieruchomości", tworząc § 4430 "Różne opłaty i składki" oraz § 4520 "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" a zmniejszając § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia", § 4260 "Zakup energii", § "Zakup usług remontowych", § 4300 "Zakup pozostałych usług", § 4410 "Podróże służbowe", § 4440 "Odpisy na ZFŚS" oraz § 4490 "Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa" na łączną kwotę 89.812,-zł. Powyższe spowodowane zostało zmianą zaszeregowań pracowników (w m-cu grudniu 2000 r.) , koniecznością dokonania ubezpieczeń pojazdów oraz innych ubezpieczeń rzeczowych oraz zastosowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
7. Dział 926 "Kultura Fizyczna i sport", rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" - w budżecie zapisana została kwota 168.640,- zł którą w całości przypisano w § 2540 "Dotacje podmiotowe z budżetu". Z kwoty tej 48.640,- zł przeznaczono na organizację imprez sportowych zgodnie z Kalendarium Imprez Międzyszkolnego Związku Sportowego. W celu zapewnienia prawidłowości wykonania zadań w tym zakresie na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Turystyki dokonano przeniesienia planowanych wydatków zmniejszając § 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu" o kwotę 48.640,- zł a zwiększając §3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych", § 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne", § 4120 " Składki na Fundusz Pracy", § 4300" Zakup usług pozostałych".


Starosta
Leonard Maciejewski