BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522882

Data: 26 września 2001 r.
Nr uchwały: XXXI/246/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 14
Uchwała nr XXXI/246/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
dnia 26 września 2001 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 14

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust 1, art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t z 2000 roku Dz.U. nr 46, poz.543 ) oraz art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. m 91, poz. 578 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Zakładu Energetycznego Bydgoszcz Spółka Akcyjna nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 14, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 42/4 o pow. 0,0116 ha, zapisanej w KW nr 22742, prowadzonej przez Sad Rejonowy w Inowrocławiu.

§2


Nabywca nieruchomości pokrywa w szczególności:
1) koszty zawarcia aktu notarialnego
2) koszty wyceny, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz opłat wieczystoksięgowych.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Opisana w uchwale nieruchomość wraz ze znajdującą się na niej trafostacją nabyta została przez Skarb Państwa na podstawie aktu notarialnego z dnia 28 sierpnia 1991 r. Zgodnie z umową sprzedaży nabycie to nastąpiło z przeznaczeniem dla Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Z dniem 1 stycznia 1999 r. stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lutego 2000 r. nr GKN.III-7723-1-1/2/00 prawo to zostało potwierdzone. Zgodnie z art. 37 ust. 3 Rada Powiatu może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych. W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami trafostacja jest urządzeniem służącym do przesyłania energii elektrycznej, a co za tym idzie służy dla celów publicznych ( art. 6 pkt 2 ).


Wicestarosta
Marian Świątkowski