BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520697

Data: 26 września 2001 r.
Nr uchwały: XXXI/245/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 35 położonego w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 93 , stanowiącego własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemcy
Uchwała nr XXXI/245/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 września 2001 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 35 położonego w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 93 , stanowiącego własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t z 2000 roku Dz.U. nr 46, poz 543) oraz art 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm. )

Rada Powiatu
Uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego m 35 położonego w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 93 zapisanego w Księdze Wieczystej KW nr 42272, wraz z przynależną, wynoszącą 52/2367 częścią ułamkową w gruncie oznaczonym geodezyjnie jako działka nr 13/28 o pow. 0,2482 ha oraz jako działka nr 13/29 o pow. 0,0783 h, zapisaną w Księdze Wieczystej KW nr 41787, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, na rzecz najemcy, którego najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

§2


Cenę nieruchomości w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w gruncie na rzecz najemcy ustala się w wysokości wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§3


Udzielić najemcy bonifikaty w wysokości 60 % ceny wskazanej w § 2 wyłącznie w przypadku jednorazowej zapłaty tak ustalonej ceny z zastrzeżeniem § 4.

§4


Bonifikata, o której mowa w §3 nie ma zastosowania do ceny gruntu.

§5


Nabywca nieruchomości pokrywa w szczególności:
1) koszty zawarcia aktu notaria1nego,
2) koszty wyceny, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz opłat wieczystoksięgowych.

§6


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Nieruchomość objęta uchwałą jest lokalem mieszkalnym wraz z przynależnym udziałem w gruncie, położonym w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 93/35, stanowiącym własność Powiatu Inowrocławskiego. Przedmiotowy lokal stał się zbędny dla statutowej działalności PS ZOZ w Inowrocławiu a najemca lokalu wyraża wolę nabycia mieszkania, wobec czego wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne. Nadto ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość Radzie Powiatu przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych ich najemcom oraz udzielenia bonifikat.


Wicestarosta
Marian Świątkowski