BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519085

Data: 30 sierpnia 2001 roku.
Nr uchwały: XXX/235/2001
Dotyczy: uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XXX/235/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 sierpnia 2001 roku.


zmieniająca Uchwałę Nr IV/15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 roku
w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego.


Na podstawie art. 8a , art. 12 pkt 1 , art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 , poz. 578 z późń. zm. ) oraz art. 15 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497 ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W załączniku do uchwały Nr IV /15/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 stycznia 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego wprowadzić następujące zmiany:
1) Po rozdziale III dodać rozdział III a w brzmieniu: "Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, komisji i Zarządu".
2) Po § 65 dodać od § 651 do § 655 W brzmieniu:
§651
1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
1) protokoły z sesji,
2) protokoły z posiedzeń komisji Rady,
3) protokoły z posiedzeń Zarządu,
4) rejestr uchwał Rady i uchwał Zarządu,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych,
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującym przepisami prawa oraz Statutem.
§652
Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu działania Zarządu udostępnia się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa, w dniach pracy Starostwa Powiatowego, w godzinach przyjmowania interesantów.
§653
1. Z dokumentów wymienionych w § 651 ust. 1 obywatele mogą sporządzać
notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować.
2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może odbywać się wyłącznie w Starostwie Powiatowym i w asyście pracownika Starostwa.
3. Obywatel może żądać wykonania kopii wskazanego przez niego dokumentu. Wykonanie kopii jest odpłatne. Wysokość opłaty za wykonanie kopii dokumentu ustali Zarząd Powiatu w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
§654
Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów i wypisów z dokumentów określonych w § 651 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych, a także kopii, o których mowa w § 653 ust. 3 .
§655
Uprawnienia określone w § 651 do § 654 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia jawności przez Radę, komisję lub Zarząd na podstawie odrębnych ustaw,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§3


Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zmiana Statutu Powiatu Inowrocławskiego podyktowana została nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym. Artykuł 8a tejże ustawy stanowi jawność jako zasadę działania organów powiatu i ustawodawca zobowiązał powiat do określenia zasad dostępu do uchwalanych dokumentów i korzystania z nich.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek