BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526494

Data: 29 stycznia 2003 r.
Nr uchwały: V / 33 / 2003
Dotyczy: powołania Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu i połączenia Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu z Gimnazjum dla Dorosłych w zespół szkół
Uchwała Nr V/33/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 stycznia 2003 roku

w sprawie powołania Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu i połączenia Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu z Gimnazjum dla Dorosłych w zespół szkół.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ust. 2, pkt 1, ust. 5b, art. 5c, art. 58 ust. 1 w związku z art. 62, ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz.1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362; Nr 113, poz. 984 i Nr 141 poz. 1185)

Rada Powiatu
uchwala co następuje:

§1


Powołać Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu.

§2


1. Połączyć dotychczasową Szkołę Zawodową im. Jana Kilińskiego oraz Gimnazjum, o którym mowa w § 1 w zespół szkół o nazwie: "Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego".
2. Siedziba Zespołu Szkół mieścić się będzie przy ulicy Solankowej 21 w Inowrocławiu.

§3


Zasady organizacyjne szkoły reguluje statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2003 roku.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Baza Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu umożliwia utworzenie publicznego Gimnazjum dla Dorosłych, które swym działaniem dydaktyczno - wychowawczym objęłoby młodzież, która z różnych względów nie może lub nie jest w stanie sprostać wymaganiom programowym gimnazjum masowemu, a która zobowiązana jest realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Jednocześnie uczniowie gimnazjum, obok realizacji podstawy programowej gimnazjum publicznego, odbywaliby przysposobienie zawodowe w ramach OHP.
Ponieważ prowadzenie gimnazjum jest zadaniem samorządu gminnego zawarte zostały stosowne porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu w Inowrocławiu a Zarządem Miasta w Inowrocławiu i Zarządem Gminy Inowrocław.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski